Forskning for et bærekraftig kunnskapssamfunn

NIFU utfører forskning som danner grunnlag for beslutninger og veivalg i utdannings-, forsknings- og innovasjonspolitikken. Forskningen skal kjennetegnes av solid vitenskapelig kvalitet, sterk sektorkompetanse og god innsikt i kunnskapspolitiske spørsmål. Instituttet skal bidra i samfunnsdebatten og formidle resultater fra forskningen åpent og lett tilgjengelig.

Forskningen omfatter hele kunnskapspolitikken – fra grunnskole og videregående skole, via høyere utdanning til forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i arbeidslivet. Våre verdier er uavhengighet, faglig kvalitet og relevans. Det innebærer at forskningen skal være vitenskapelig forankret, uavhengig av særinteresser og bidra til å løse samfunnsutfordringer.

Strategi 2020-2025

1. NIFU skal være et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø. Det innebærer at NIFUs forskere skal:

 • Publisere vitenskapelig i ledende tidsskrift og være i forskningsfronten på våre fagområder
 • Samarbeide med ledende nordiske og internasjonale forskningsmiljø
 • Delta og presentere forskning på internasjonale konferanser

2. NIFU skal være det fremste nordiske miljøet for politikkrelevant forskning på våre fagområder. Det innebærer at NIFU skal:

 • Kombinere politikkrelevante oppdrag og vitenskapelig kvalitet
 • Opprettholde en solid posisjon hos sentrale oppdragsgivere
 • Utvikle og styrke vår posisjon hos nye, relevante oppdragsgivere
 • Styrke vår kompetanse innen metode og formidling

3. NIFU skal være en sentral møteplass for kunnskapspolitisk debatt. Det betyr at NIFU skal:

 • Være synlig i relevante medier på nett og papir
 • Arrangere seminarer der NIFUs forskning formidles og diskuteres
 • Delta aktivt i kunnskapspolitiske debatter

4. NIFU skal være en attraktiv og meningsfull arbeidsplass. Det betyr at NIFU skal:

 • Tilby arbeidsbetingelser som bidrar til at NIFU rekrutterer, beholder og utvikler initiativrike, nysgjerrige og dyktige forskere
 • Ha interne møteplasser som stimulerer til debatt, læring og utvikling
 • Legge til rette for sosiale aktiviteter og trivsel i hverdagen

Satsningsområder

NIFUs forskning omfatter hele kunnskapspolitikken – fra barnehage, grunnskole og videregående opplæring, til høyere utdanning, forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i arbeidslivet. I dette feltet skal NIFU være det fremste nordiske forskningsmiljøet og blant de ledende miljøer internasjonalt. For å oppnå dette, skal NIFU i strategiperioden satse på studier av:

 • Kvalitet og ressursutnyttelse i forskning og utdanning
 • Ulike former for mangfold i forsknings- og utdanningssystemet
 • Livslang læring og overganger mellom utdanning og arbeid
 • Kompetanseutvikling, omstilling og innovasjon i arbeidslivet
 • Styring, organisering og digitalisering i forskning og utdanning
 • Politikk knyttet til omstilling og bærekraftig utvikling i kunnskapssektoren og samfunnet