Publikasjoner

Rapporter
Dette har vært NIFUs hovedprodukt siden starten på 1950-tallet. Rapporter i PDF-format kan lastes ned gratis. Papirversjon kan bestilles for kr. 159 pr. stk.

Arbeidsnotater
Disse er noe mindre omfattende enn rapportene. De fleste kan lastes ned her.

Vitenskapelige artikler
Fagfellevurderte artikler.

Utvalgte publikasjoner:

Indikatorrapporten
Utgis av Norges forskningsråd i samarbeid med NIFU. Rapporten gir en samlet oversikt over status innenfor forskning, innovasjon, vitenskap og teknologi.

Doktorgrader i tall
Nyhetsbladet Doktorgrader i tall kom ut for første gang i 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.

FoU i Norden
NIFU utgir jevnlig et informasjonsblad om nordisk FoU-statistikk.

Instituttkatalogen
Gir opplysninger om forskningsinstitutter og institusjoner med FoU-aktivitet.

Forskningspolitikk
Fagbladet forskningspolitikk er et åpent og uavhengig organ for fagbasert analyse og debatt om forskning, høyere utdanning og innovasjon. Bladet skal bidra til å fremme en bred og kvalifisert debatt på feltet.

Publikasjoner fra NIFUs forløpere
NAVFs utredningsinstitutt (1954-1995)
STEP (1994-2005)

De fleste av NIFUs publikasjoner og utgivelser ligger arkivert i Bibsys Brage, et åpent institusjonsarkiv.

nyeste

publikasjoner

Forskning &

innovasjon

 

Grunnopplæring

høyere

utdanning

Statistikk &

indikatorer

11 Mai 2017Grunnopplæring

National test results: representation and misrepresentation. Challenges for municipal and local school administration in Norway

Vitenskapelig artikkel

Artikkel i tidsskriftet Nordic Journal of Studies in Educational Policy, publisert online 24. april 2017. Abstract: This paper addresses the publication of results from national tests in primary and lower secondary schools by Norwegian national authorities. Test results must be made ...

Les mer
10 Mai 2017Statistikk & indikatorer

Utdanningsforskning i Norge 2015: Ressurser og resultater

Rapport

NIFU-rapport 2017:4. NIFU har for femte gang kartlagt norsk utdanningsforskning. Rapporten gir en oversikt over ressurser til forskning og utviklingsarbeid (FoU) på utdanningsfeltet målt i driftsutgifter og menneskelige ressurser. Vi har kartlagt innretningen av FoU-innsatsen etter fagfelt, ...

Les mer
9 Mai 2017Statistikk & indikatorer

Bioteknologisk FoU 2015: Ressursinnsats og resultater

Rapport

NIFU-rapport 2017:5. Rapporten gir en samlet fremstilling av ressurser og resultater innenfor bioteknologisk FoU i Norge for 2015. Datamaterialet stammer fra NIFUs kartlegging av bioteknologisk FoU tilknyttet den ordinære FoU-statistikken. Tilsvarende kartlegginger av bioteknologisk FoU har vært ...

Les mer
5 Mai 2017Statistikk & indikatorer

Kartlegging av landbruks- og matrelatert FoU i 2015: Ressurser og vitenskapelig publisering

Rapport

NIFU-rapport 2017:2.  Etter avtale med Norges forskningsråd har NIFU gjennomført en kartlegging av ressursinnsatsen til landbruks- og matrelatert FoU for 2015. Det er tredje gang dette tematiske området blir kartlagt. De foregående kartleggingene gjelder årene 2007 og 2009. I tillegg til å ...

Les mer
1 Mai 2017Statistikk & indikatorer

Ressursinnsatsen til marin FoU og havbruksforskning i 2015

Rapport

NIFU-rapport 2017:3.  Etter avtale med Norges forskningsråd har NIFU kartlagt ressurser anvendt innenfor marin FoU og havbruksforskning i 2015. Tilsvarende undersøkelser er gjennomført hvert annet år siden 1999 for marin FoU, mens havbruksforskning ble del av undersøkelsesopplegget i ...

Les mer
1 Mai 2017Forskning & innovasjon

Towards regional innovation systems in Norway? An explorative empirical analysis

Rapport

NIFU-rapport 2017:8. This report presents the findings of an analysis of Regional innovation systems (RIS) in Norway. The analysis was undertaken as part of the research project ‘Exploring the role of the VRI program in regional innovation system formation and new path development’, funded by the ...

Les mer
18 apr 2017Grunnopplæring

Modeller for fagopplæring for voksne innvandrere

Kompendium

NIFU Arbeidsnotat 2017:3. Notatet gjennomgår og drøfter ulike modeller for tilpasset fagopplæring rettet mot voksne innvandrere uten fast tilknytning til arbeidsmarkedet. Oppdragsgiver har vært Arbeids- og velferdsetaten, og oppdraget er uformet som ledd i å ...

Les mer
18 apr 2017Grunnopplæring

Effects of early, computerized brief interventions on risky alcohol use and risky cannabis use among young people

Vitenskapelig oversiktsartikkel/review

Oversiktsartikkel i tidsskriftet Campbell Systematic Reviews, vol. 13(6), ...

Les mer
10 Mai 2017Statistikk & indikatorer

Utdanningsforskning i Norge 2015: Ressurser og resultater

Rapport

NIFU-rapport 2017:4. NIFU har for femte gang kartlagt norsk utdanningsforskning. Rapporten gir en oversikt over ressurser til forskning og utviklingsarbeid (FoU) på utdanningsfeltet målt i driftsutgifter og menneskelige ressurser. Vi har kartlagt innretningen av FoU-innsatsen etter fagfelt, ...

Les mer
9 Mai 2017Statistikk & indikatorer

Bioteknologisk FoU 2015: Ressursinnsats og resultater

Rapport

NIFU-rapport 2017:5. Rapporten gir en samlet fremstilling av ressurser og resultater innenfor bioteknologisk FoU i Norge for 2015. Datamaterialet stammer fra NIFUs kartlegging av bioteknologisk FoU tilknyttet den ordinære FoU-statistikken. Tilsvarende kartlegginger av bioteknologisk FoU har vært ...

Les mer
5 Mai 2017Statistikk & indikatorer

Kartlegging av landbruks- og matrelatert FoU i 2015: Ressurser og vitenskapelig publisering

Rapport

NIFU-rapport 2017:2.  Etter avtale med Norges forskningsråd har NIFU gjennomført en kartlegging av ressursinnsatsen til landbruks- og matrelatert FoU for 2015. Det er tredje gang dette tematiske området blir kartlagt. De foregående kartleggingene gjelder årene 2007 og 2009. I tillegg til å ...

Les mer
1 Mai 2017Statistikk & indikatorer

Ressursinnsatsen til marin FoU og havbruksforskning i 2015

Rapport

NIFU-rapport 2017:3.  Etter avtale med Norges forskningsråd har NIFU kartlagt ressurser anvendt innenfor marin FoU og havbruksforskning i 2015. Tilsvarende undersøkelser er gjennomført hvert annet år siden 1999 for marin FoU, mens havbruksforskning ble del av undersøkelsesopplegget i ...

Les mer
6 apr 2017Statistikk & indikatorer

Mer mangfoldstatistikk. Statistikk om innvandrere og etterkommere av innvandrere i norsk forskning og høyere utdanning. Revidert utgave.

Kompendium

NIFU Arbeidsnotat 2017:4. Dette arbeidsnotatet inneholder statistikk om mangfold, i betydningen innvandringsstatus, blant de tilsatte i norsk forskning og høyere utdanning. Statistikken er fremstilt av Statistisk sentralbyrå (SSB) og NIFU i fellesskap, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Dette ...

Les mer
16 jan 2017Statistikk & indikatorer

Kvinner i kunstfagene: Statistikk om kjønnsbalansen i kunstfaglig utdanning

Kompendium

NIFU Arbeidsnotat 2016:19.  Dette arbeidsnotatet inneholder statistikk om kvinner i kunstutdanningene, og er en del av prosjektet «Kjønn og Skjønn i Kunstfagene» i regi av Det kunstfaglige fakultet ved Universitetet i Tromsø. Prosjektet inngår i Forskningsrådets BALANSE-prosjekt. ...

Les mer
10 jan 2017Statistikk & indikatorer

The relationship between training and innovation activities in enterprises

Vitenskapelig artikkel

Artikkel i tidsskriftet International Journal of Training and Development, online 5. januar 2017. Abstract We examine the relationship between enterprises’ use of employee training (or education) as a method to stimulate new ideas or creativity among their staff and enterprises’ ...

Les mer
28 des 2016Forskning & innovasjon

Measuring the productivity of national R&D systems: Challenges in cross-national comparisons of R&D input and publication output indicators

Vitenskapelig artikkel

Artikkel i tidsskriftet Science and Public Policy, 2016. Abstract.  We investigate methodological problems in measuring research productivity at the national level by comparing official R&D statistics from the OECD with publication data from the Web of Science. Data from 18 countries are ...

Les mer
11 Mai 2017Grunnopplæring

National test results: representation and misrepresentation. Challenges for municipal and local school administration in Norway

Vitenskapelig artikkel

Artikkel i tidsskriftet Nordic Journal of Studies in Educational Policy, publisert online 24. april 2017. Abstract: This paper addresses the publication of results from national tests in primary and lower secondary schools by Norwegian national authorities. Test results must be made ...

Les mer
13 Mar 2017Høyere utdanning

Expectations and satisfaction levels of Polish and Norwegian PhD graduates regarding the utility of their doctoral programmes in the labour market

Kompendium

NIFU Working Paper 2016:20.   The working paper is based on data gathered in the frame of the three-year Polish-Norwegian research project "Gender Equality at the University" (2013-2016). The project was funded by the Polish-Norwegian Research Programme and the National Centre for Research and ...

Les mer
26 feb 2017Høyere utdanning

Norske gradsstudenter i utlandet : Hvorfor reiser de ut, og hvor søker de informasjon?

Kompendium

NIFU Arbeidsnotat 2017:1.  På oppdrag fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) har NIFU gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse blant norske studenter i utlandet høsten 2016. Hovedformålet med for undersøkelsen var å skaffe til veie oppdatert kunnskap om hvorfor norske ...

Les mer
23 feb 2017Høyere utdanning

Steering approaches in higher education: Comparing Norway, Sweden, Finland, the Netherlands and UK (England

Rapport

NIFU Report 2016:35.  This report was commissioned by the Danish Ministry of Higher Education and Science and examines steering approaches in five European countries in light of recent trends in higher education governance and ...

Les mer
3 feb 2017Høyere utdanning

Standardization of (higher) education in Europe – policy coordination 2.0?

Vitenskapelig artikkel

Artikkel i tidsskriftet Policy and Society, publisert online 3. februar 2017. Abstract The European educational landscape is changing. Education remains formally under the sphere of the nation states and has traditionally been resistant towards EU involvement. Several recent initiatives ...

Les mer
5 jan 2017Høyere utdanning

Vekst og kvalitet i mastergradsutdanning

Rapport

NIFU-rapport 2016:40.  Etter Kvalitetsreformen i høyere utdanning har det vært en stor økning i antall studieprogram og studenter på mastergradsnivå. Et tilbakevendende spørsmål i den utdanningspolitiske debatten er hvorvidt denne veksten skjer på bekostning av kvaliteten i ...

Les mer
3 jan 2017Høyere utdanning

Evaluering av eCampus-programmet

Rapport

NIFU-rapport 2016:44. Rapporten presenterer resultater fra evalueringen av eCampus-programmet. eCampus er et program for utvikling av IKT-infrastruktur for offentlige universiteter og høgskoler (UH), som startet opp i 2012 og avsluttes i siste halvdel av 2016. Programmet har vært koordinert av ...

Les mer
20 des 2016Høyere utdanning

The establishment of formal research groups in higher education institutions

Vitenskapelig artikkel

Artikkel i tidsskriftet Nordic Journal of Studies in Educational Policy, nr. 2, 2016. Abstract. This article explores the significance for academic staff members of research groups established and formalised as part of research strategies at university faculties. It also explores the levels of ...

Les mer
11 Mai 2017Grunnopplæring

National test results: representation and misrepresentation. Challenges for municipal and local school administration in Norway

Vitenskapelig artikkel

Artikkel i tidsskriftet Nordic Journal of Studies in Educational Policy, publisert online 24. april 2017. Abstract: This paper addresses the publication of results from national tests in primary and lower secondary schools by Norwegian national authorities. Test results must be made ...

Les mer
18 apr 2017Grunnopplæring

Modeller for fagopplæring for voksne innvandrere

Kompendium

NIFU Arbeidsnotat 2017:3. Notatet gjennomgår og drøfter ulike modeller for tilpasset fagopplæring rettet mot voksne innvandrere uten fast tilknytning til arbeidsmarkedet. Oppdragsgiver har vært Arbeids- og velferdsetaten, og oppdraget er uformet som ledd i å ...

Les mer
18 apr 2017Grunnopplæring

Effects of early, computerized brief interventions on risky alcohol use and risky cannabis use among young people

Vitenskapelig oversiktsartikkel/review

Oversiktsartikkel i tidsskriftet Campbell Systematic Reviews, vol. 13(6), ...

Les mer
29 jan 2017Grunnopplæring

Spørsmål til Skole-Norge høsten 2016: Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere

Rapport

NIFU-rapport 2016:46. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har en fireårig rammeavtale for 2013–2016 med Utdanningsdirektoratet om å gjennomføre halvårlige spørreundersøkelser rettet mot skoler og skoleeiere. Undersøkelsene er kjent som ...

Les mer
16 jan 2017Grunnopplæring

Erfaringer fra satsingen Kompetanse for mangfold. Underveisrapport 2: Sentrale utdanningsmyndigheter, UH-sektor, fylkesmenn, ledere, ansatte og eiere om kompetanseutviklingen

Rapport

NIFU-rapport 2016:33.  På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet evaluerer NIFU satsingen Kompetanse for mangfold som implementeres i perioden 2013–2017. Den første delrapporten fra evalueringen forelå tidlig i 2015 og omhandlet surveyundersøkelser til ledere og eiere av barnehager, grunnskoler, ...

Les mer
20 des 2016Grunnopplæring

Education pays off! On transition to work for 25 year olds in Norway with upper secondary education or lower as their highest educational level

Vitenskapelig artikkel

Abstract: In this article we examine the relationship between educational level and position in the labour market at age 25 for those who have completed upper secondary education or lower as their highest educational level. Whilst completion of upper secondary education is widely regarded as being ...

Les mer
20 des 2016Grunnopplæring

Kartlegging av lærere uten formelle kvalifikasjoner

Rapport

NIFU-rapport 2016:15. NIFU har gjennomført en kartlegging av ansatte i undervisningsstillinger uten formell lærerkvalifisering. Kartleggingen er utført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og etter Kunnskapsdepartementets initiativ til undersøkelsen høsten ...

Les mer
19 des 2016Grunnopplæring

Får elevene den opplæringen de har krav på? Kartlegging av undervisningstimer med kvalifiserte lærere i videregående opplæring

Rapport

NIFU-rapport 2016:26. NIFU har gjennomført en kartlegging av undervisningstimetall med kvalifiserte lærere i videregående opplæring på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Oppdraget er gjennomført etter Kunnskapsdepartementets initiativ til undersøkelsen høsten ...

Les mer
1 Mai 2017Forskning & innovasjon

Towards regional innovation systems in Norway? An explorative empirical analysis

Rapport

NIFU-rapport 2017:8. This report presents the findings of an analysis of Regional innovation systems (RIS) in Norway. The analysis was undertaken as part of the research project ‘Exploring the role of the VRI program in regional innovation system formation and new path development’, funded by the ...

Les mer
7 apr 2017Forskning & innovasjon

Science deserves to be judged by its contents, not by its wrapping: Revisiting Seglen’s work on journal impact and research evaluation

Vitenskapelig artikkel

Artikkel i tidsskriftet PloS ONE, vol. 12(3), 2017. Abstract: The scientific foundation for the criticism on the use of the Journal Impact Factor (JIF) in evaluations of individual researchers and their publications was laid between 1989 and 1997 in a series of articles by Per O. Seglen. ...

Les mer
16 Mar 2017Forskning & innovasjon

The role of trials and demonstration projects in the development of a sustainable bioeconomy

Vitenskapelig artikkel

Artikkel i tidsskriftet Sustainability, vol. 9(419), 2017. Abstract: This article provides an overview of the literature on demonstration projects and trials, and accounts for how insights drawn from this literature can contribute to the development of a sustainable bioeconomy. The ...

Les mer
6 feb 2017Forskning & innovasjon

Directionality across diversity: governing contending policy rationales in the transition towards the bioeconomy

Vitenskapelig artikkel

Artikkel i tidsskriftet Sustainability, publisert online 3. februar 2017. Abstract Although the bioeconomy has been embraced by many governments around the world as a way of responding to the grand challenge of climate change, it remains unclear what the bioeconomy is and how it can ...

Les mer
31 jan 2017Forskning & innovasjon

Swiss National Centres of Competence in Research (NCCR): Evaluation of the selection process

Rapport

NIFU Report 2016:42.  Starting up in 2001, the Swiss National Centres of Competence in Research (NCCR) support long-term research networks in areas of importance for Swiss science, economy and society. Four calls for proposals have been issued and in total 36 NCCRs ...

Les mer
31 jan 2017Forskning & innovasjon

Tids- og ressursbruk for søkning til Norges forskningsråd i 2016

Rapport

NIFU-rapport 2016:43.  NIFU har på oppdrag av Kunnskapsdepartementet gjennomført en elektronisk spørreskjemaundersøkelse om ressursbruk for søknader om forskningsmidler fra Norges forskningsråd. Undersøkelsen gir en sjelden mulighet til å belyse en tematikk som mange innenfor det norske ...

Les mer
16 jan 2017Forskning & innovasjon

Value chain structures that define European cellulosic ethanol production

Vitenskapelig artikkel

Artikkel i tidsskriftet Sustainability, vol. 9(1):118, 2017. Abstract Production of cellulosic ethanol (CE) has not yet reached the scale envisaged by the literature and industry. This study explores CE production in Europe to improve understanding of the motivations and barriers ...

Les mer
10 jan 2017Forskning & innovasjon

The knowledge triangle in policy and institutional practices – the case of Norway

Rapport

NIFU-rapport 2016:45.   This report presents the findings from a study of the knowledge triangle in Norway carried out by the Nordic Institute for Studies of Innovation, Research and Education (NIFU) in the period September 2015 to January 2016. The study was commissioned by the Norwegian Ministry ...

Les mer
tilbake