Publikasjoner

Rapporter
Dette har vært NIFUs hovedprodukt siden starten på 1950-tallet. Rapporter i PDF-format kan lastes ned gratis. Papirversjon kan bestilles for kr. 159 pr. stk.

Arbeidsnotater
Disse er noe mindre omfattende enn rapportene. De fleste kan lastes ned her.

Vitenskapelige publikasjoner
Fagfellevurderte NIFU-publikasjoner.

Indikatorrapporten
Utgis av Norges forskningsråd i samarbeid med NIFU. Rapporten gir en samlet oversikt over status innenfor forskning, innovasjon, vitenskap og teknologi.

Doktorgrader i tall
Nyhetsbladet Doktorgrader i tall kom ut for første gang i 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.

FoU i Norden
NIFU utgir jevnlig et informasjonsblad om nordisk FoU-statistikk.

Instituttkatalogen
Gir opplysninger om forskningsinstitutter og institusjoner med FoU-aktivitet.

Forskningspolitikk
Fagbladet forskningspolitikk er et åpent og uavhengig organ for fagbasert analyse og debatt om forskning, høyere utdanning og innovasjon. Bladet skal bidra til å fremme en bred og kvalifisert debatt på feltet.

Historiske publikasjoner
NAVFs utredningsinstitutt (1954-1995)
STEP (1994-2005)

De fleste av NIFUs publikasjoner og utgivelser ligger arkivert i Bibsys Brage, et åpent institusjonsarkiv.

nyeste

publikasjoner

Forskning &

innovasjon

 

Grunnopplæring

høyere

utdanning

Statistikk &

indikatorer

16 aug 2017Grunnopplæring

MatAdapt – erfaringer fra pilotering av en adaptiv digital læringsressurs i matematikk for elever i videregående skole

Kompendium

NIFU Arbeidsnotat 2017:6. Prosjektet «Evaluering av adaptiv digital læring i matematikk» ble innvilget støtte fra Regionale Forskningsfond Hovedstadsregionen våren 2014. Prosjektets formål har vært å kartlegge elevenes læringsutbytte av den adaptive læringsressursen, som fikk navnet ...

Les mer
16 aug 2017Høyere utdanning

Massive, open, online, and national? A study of how national governments and institutions shape the development of MOOCs

Vitenskapelig artikkel

Artikkel i tidsskriftet The International Review of Research in Open and Distributed Learning (IRRODL), vol. 18(5), 2017. Abstract: We explore interpretations of MOOCs around the globe and, in particular, interpretations of MOOCs in Norway. Based on a review of previous studies relevant ...

Les mer
4 aug 2017Forskning & innovasjon

IKT-sikkerhetskompetanse i arbeidslivet – behov og tilbud

Kompendium

NIFU Arbeidsnotat 2017:8.  IKT-sikkerhet ses på som en sentral utfordring på alle samfunnsnivåer; både for enkeltindivider, næringsliv, offentlig sektor, nasjonal infrastruktur og samfunnssikkerhet generelt. Mange peker på at utfordringer knyttet til IKT-sikkerhet øker; i dag er for eksempel ...

Les mer
17 jul 2017Grunnopplæring

Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen 2015-2019 : Delrapport 1

Rapport

I denne rapporten presenteres de første resultatene fra evalueringen av den nasjonale rektorutdanningen i perioden 2015-2019. Formålet med rapporten er å undersøke hvordan rektorutdanningen fungerer sett opp mot de formulerte målene (programkvalitet), på hvilken måte deltakelse i rektorutdanningen bidrar til ...

Les mer
27 jun 2017Forskning & innovasjon

Constraints and possibilities : A comparative study of public support to industry-oriented research and development

Rapport

NIFU report 2017:11. The Research Council of Norway has several funding schemes for public funding of industry-oriented research and development (R&D). The aim of this study is to investigate funding schemes in five other European countries, both in term of funding mix and patterns, what are the most important ...

Les mer
26 jun 2017Grunnopplæring

Intervjuundersøkelse blant et utvalg utviklingsveiledere om satsingen Ungdomstrinn i utvikling

Kompendium

NIFU Arbeidsnotat 2017:5.  Dette arbeidsnotatet er skrevet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, og inngår i NIFUs evaluering av satsingen Ungdomstrinn i utvikling. Notatet er den tredje skriftlige rapporteringen fra prosjektet. Sluttrapporten kommer i desember 2018. Notatet bygger på intervjuer ...

Les mer
23 jun 2017Statistikk & indikatorer

A Norwegian pillar in Svalbard: the development of the University Centre in Svalbard (UNIS)

Vitenskapelig artikkel

Artikkel i tidsskriftet Polar Record, publisert online 7. mars 2017. Abstract: The University Centre in Svalbard (UNIS) is a unique institution with a history that is closely related to Norwegian policy regarding Svalbard, and to clever development of a highly specialised Arctic ...

Les mer
21 jun 2017Forskning & innovasjon

Pathways to global impact : Tracing the impacts of development research funded by the Research Council of Norway

Rapport

NIFU report 2017:13. This report presents the findings of a project commissioned by the Research Council of Norway (RCN). The main purpose of the project has been to capture and analyze the results and impacts of development research in Norway. Special attention has been devoted to RCN’s targeted ...

Les mer
23 jun 2017Statistikk & indikatorer

A Norwegian pillar in Svalbard: the development of the University Centre in Svalbard (UNIS)

Vitenskapelig artikkel

Artikkel i tidsskriftet Polar Record, publisert online 7. mars 2017. Abstract: The University Centre in Svalbard (UNIS) is a unique institution with a history that is closely related to Norwegian policy regarding Svalbard, and to clever development of a highly specialised Arctic ...

Les mer
15 jun 2017Statistikk & indikatorer

Norwegian Polar Research & Svalbard Research: Publication Analysis

Rapport

NIFU-rapport 2017:6. Som ledd i en pågående evaluering av norsk polarforskning, har NIFU gjennomført en publiserings- og siteringsanalyse av denne forskningen. Analysen omfatter norsk polarforskning generelt og norsk og utenlandsk forskning på Svalbard. Prosjektet er gjennomført på oppdrag av ...

Les mer
10 Mai 2017Statistikk & indikatorer

Utdanningsforskning i Norge 2015: Ressurser og resultater

Rapport

NIFU-rapport 2017:4. NIFU har for femte gang kartlagt norsk utdanningsforskning. Rapporten gir en oversikt over ressurser til forskning og utviklingsarbeid (FoU) på utdanningsfeltet målt i driftsutgifter og menneskelige ressurser. Vi har kartlagt innretningen av FoU-innsatsen etter fagfelt, ...

Les mer
9 Mai 2017Statistikk & indikatorer

Bioteknologisk FoU 2015: Ressursinnsats og resultater

Rapport

NIFU-rapport 2017:5. Rapporten gir en samlet fremstilling av ressurser og resultater innenfor bioteknologisk FoU i Norge for 2015. Datamaterialet stammer fra NIFUs kartlegging av bioteknologisk FoU tilknyttet den ordinære FoU-statistikken. Tilsvarende kartlegginger av bioteknologisk FoU har vært ...

Les mer
5 Mai 2017Statistikk & indikatorer

Kartlegging av landbruks- og matrelatert FoU i 2015: Ressurser og vitenskapelig publisering

Rapport

NIFU-rapport 2017:2.  Etter avtale med Norges forskningsråd har NIFU gjennomført en kartlegging av ressursinnsatsen til landbruks- og matrelatert FoU for 2015. Det er tredje gang dette tematiske området blir kartlagt. De foregående kartleggingene gjelder årene 2007 og 2009. I tillegg til å ...

Les mer
1 Mai 2017Statistikk & indikatorer

Ressursinnsatsen til marin FoU og havbruksforskning i 2015

Rapport

NIFU-rapport 2017:3.  Etter avtale med Norges forskningsråd har NIFU kartlagt ressurser anvendt innenfor marin FoU og havbruksforskning i 2015. Tilsvarende undersøkelser er gjennomført hvert annet år siden 1999 for marin FoU, mens havbruksforskning ble del av undersøkelsesopplegget i ...

Les mer
6 apr 2017Statistikk & indikatorer

Mer mangfoldstatistikk. Statistikk om innvandrere og etterkommere av innvandrere i norsk forskning og høyere utdanning. Revidert utgave.

Kompendium

NIFU Arbeidsnotat 2017:4. Dette arbeidsnotatet inneholder statistikk om mangfold, i betydningen innvandringsstatus, blant de tilsatte i norsk forskning og høyere utdanning. Statistikken er fremstilt av Statistisk sentralbyrå (SSB) og NIFU i fellesskap, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Dette ...

Les mer
16 jan 2017Statistikk & indikatorer

Kvinner i kunstfagene: Statistikk om kjønnsbalansen i kunstfaglig utdanning

Kompendium

NIFU Arbeidsnotat 2016:19.  Dette arbeidsnotatet inneholder statistikk om kvinner i kunstutdanningene, og er en del av prosjektet «Kjønn og Skjønn i Kunstfagene» i regi av Det kunstfaglige fakultet ved Universitetet i Tromsø. Prosjektet inngår i Forskningsrådets BALANSE-prosjekt. ...

Les mer
16 aug 2017Høyere utdanning

Massive, open, online, and national? A study of how national governments and institutions shape the development of MOOCs

Vitenskapelig artikkel

Artikkel i tidsskriftet The International Review of Research in Open and Distributed Learning (IRRODL), vol. 18(5), 2017. Abstract: We explore interpretations of MOOCs around the globe and, in particular, interpretations of MOOCs in Norway. Based on a review of previous studies relevant ...

Les mer
4 aug 2017Forskning & innovasjon

IKT-sikkerhetskompetanse i arbeidslivet – behov og tilbud

Kompendium

NIFU Arbeidsnotat 2017:8.  IKT-sikkerhet ses på som en sentral utfordring på alle samfunnsnivåer; både for enkeltindivider, næringsliv, offentlig sektor, nasjonal infrastruktur og samfunnssikkerhet generelt. Mange peker på at utfordringer knyttet til IKT-sikkerhet øker; i dag er for eksempel ...

Les mer
17 jul 2017Grunnopplæring

Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen 2015-2019 : Delrapport 1

Rapport

I denne rapporten presenteres de første resultatene fra evalueringen av den nasjonale rektorutdanningen i perioden 2015-2019. Formålet med rapporten er å undersøke hvordan rektorutdanningen fungerer sett opp mot de formulerte målene (programkvalitet), på hvilken måte deltakelse i rektorutdanningen bidrar til ...

Les mer
13 jun 2017Høyere utdanning

Doktorgradskandidater i Norge: Forskeropplæring, arbeidsvilkår og karriereforventninger

Rapport

NIFU-rapport 2017:10.  Hensikten med rapporten er å gi et oppdatert bilde av hvordan det er å være doktorgradskandidat i Norge våren 2017, og sammenlikne utviklingen over tid. Målet er å gi alle dem som jobber for å planlegge, gjennomføre eller følge opp norsk forskeropplæring, et oppdatert ...

Les mer
29 Mai 2017Høyere utdanning

Råd for samarbeid med arbeidslivet: En underveisevaluering

Rapport

NIFU-rapport 2017:9. Norske universiteter og høgskoler ble fra 2011 pålagt å etablere Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). Formålet med denne underveisevalueringen er å undersøke om ordningen bidrar til økt og bedre samarbeid mellom universiteter og høgskoler og arbeidsliv, om ...

Les mer
11 Mai 2017Grunnopplæring

National test results: representation and misrepresentation. Challenges for municipal and local school administration in Norway

Vitenskapelig artikkel

Artikkel i tidsskriftet Nordic Journal of Studies in Educational Policy, publisert online 24. april 2017. Abstract: This paper addresses the publication of results from national tests in primary and lower secondary schools by Norwegian national authorities. Test results must be made ...

Les mer
13 Mar 2017Høyere utdanning

Expectations and satisfaction levels of Polish and Norwegian PhD graduates regarding the utility of their doctoral programmes in the labour market

Kompendium

NIFU Working Paper 2016:20.   The working paper is based on data gathered in the frame of the three-year Polish-Norwegian research project "Gender Equality at the University" (2013-2016). The project was funded by the Polish-Norwegian Research Programme and the National Centre for Research and ...

Les mer
26 feb 2017Høyere utdanning

Norske gradsstudenter i utlandet : Hvorfor reiser de ut, og hvor søker de informasjon?

Kompendium

NIFU Arbeidsnotat 2017:1.  På oppdrag fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) har NIFU gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse blant norske studenter i utlandet høsten 2016. Hovedformålet med for undersøkelsen var å skaffe til veie oppdatert kunnskap om hvorfor norske ...

Les mer
16 aug 2017Grunnopplæring

MatAdapt – erfaringer fra pilotering av en adaptiv digital læringsressurs i matematikk for elever i videregående skole

Kompendium

NIFU Arbeidsnotat 2017:6. Prosjektet «Evaluering av adaptiv digital læring i matematikk» ble innvilget støtte fra Regionale Forskningsfond Hovedstadsregionen våren 2014. Prosjektets formål har vært å kartlegge elevenes læringsutbytte av den adaptive læringsressursen, som fikk navnet ...

Les mer
17 jul 2017Grunnopplæring

Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen 2015-2019 : Delrapport 1

Rapport

I denne rapporten presenteres de første resultatene fra evalueringen av den nasjonale rektorutdanningen i perioden 2015-2019. Formålet med rapporten er å undersøke hvordan rektorutdanningen fungerer sett opp mot de formulerte målene (programkvalitet), på hvilken måte deltakelse i rektorutdanningen bidrar til ...

Les mer
26 jun 2017Grunnopplæring

Intervjuundersøkelse blant et utvalg utviklingsveiledere om satsingen Ungdomstrinn i utvikling

Kompendium

NIFU Arbeidsnotat 2017:5.  Dette arbeidsnotatet er skrevet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, og inngår i NIFUs evaluering av satsingen Ungdomstrinn i utvikling. Notatet er den tredje skriftlige rapporteringen fra prosjektet. Sluttrapporten kommer i desember 2018. Notatet bygger på intervjuer ...

Les mer
14 jun 2017Grunnopplæring

Spørsmål til Skole-Norge våren 2017 : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere

Rapport

NIFU-rapport 2017:12. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har en treårig rammeavtale for 2017 – 2019 med Utdanningsdirektoratet om å gjennomføre halvårlige spørreundersøkelser rettet mot skoler og skoleeiere. Undersøkelsene er kjent som Utdanningsdirektoratets ...

Les mer
11 jun 2017Grunnopplæring

Utdanning som arbeidsrettet tiltak for ungdom med redusert arbeidsevne

Rapport

NIFU-rapport 2017:1. Denne rapporten ser på effekten av en innstramming i støtte til ordinær utdanning for unge med redusert arbeidsevne. Etter innstrammingen fikk færre unge under 26 år tilgang til kvalifisering i det ordinære utdanningssystemet og ble dermed i større grad tildelt andre tiltak. Hovedresultatet ...

Les mer
7 jun 2017Grunnopplæring

Skolebidragsindikatorer i videregående skole:Indikatorer for skolers bidrag til fullføring, gjennomføring og gjennomsnittskarakterer for skoleåret 2014-2015 og kullet som begynte i videregående skole høsten 2012

Rapport

NIFU-rapport 2017:7.  Denne rapporten om skolebidragsindikatorer i videregående skole er utarbeidet på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Rapporten presenterer en rekke indikatorer for skolenes bidrag til elevenes resultater, etter at vi har tatt hensyn til det grunnlaget elevene hadde med seg da de begynte i ...

Les mer
11 Mai 2017Grunnopplæring

National test results: representation and misrepresentation. Challenges for municipal and local school administration in Norway

Vitenskapelig artikkel

Artikkel i tidsskriftet Nordic Journal of Studies in Educational Policy, publisert online 24. april 2017. Abstract: This paper addresses the publication of results from national tests in primary and lower secondary schools by Norwegian national authorities. Test results must be made ...

Les mer
18 apr 2017Grunnopplæring

Modeller for fagopplæring for voksne innvandrere

Kompendium

NIFU Arbeidsnotat 2017:3. Notatet gjennomgår og drøfter ulike modeller for tilpasset fagopplæring rettet mot voksne innvandrere uten fast tilknytning til arbeidsmarkedet. Oppdragsgiver har vært Arbeids- og velferdsetaten, og oppdraget er uformet som ledd i å ...

Les mer
4 aug 2017Forskning & innovasjon

IKT-sikkerhetskompetanse i arbeidslivet – behov og tilbud

Kompendium

NIFU Arbeidsnotat 2017:8.  IKT-sikkerhet ses på som en sentral utfordring på alle samfunnsnivåer; både for enkeltindivider, næringsliv, offentlig sektor, nasjonal infrastruktur og samfunnssikkerhet generelt. Mange peker på at utfordringer knyttet til IKT-sikkerhet øker; i dag er for eksempel ...

Les mer
27 jun 2017Forskning & innovasjon

Constraints and possibilities : A comparative study of public support to industry-oriented research and development

Rapport

NIFU report 2017:11. The Research Council of Norway has several funding schemes for public funding of industry-oriented research and development (R&D). The aim of this study is to investigate funding schemes in five other European countries, both in term of funding mix and patterns, what are the most important ...

Les mer
21 jun 2017Forskning & innovasjon

Pathways to global impact : Tracing the impacts of development research funded by the Research Council of Norway

Rapport

NIFU report 2017:13. This report presents the findings of a project commissioned by the Research Council of Norway (RCN). The main purpose of the project has been to capture and analyze the results and impacts of development research in Norway. Special attention has been devoted to RCN’s targeted ...

Les mer
1 Mai 2017Forskning & innovasjon

Towards regional innovation systems in Norway? An explorative empirical analysis

Rapport

NIFU-rapport 2017:8. This report presents the findings of an analysis of Regional innovation systems (RIS) in Norway. The analysis was undertaken as part of the research project ‘Exploring the role of the VRI program in regional innovation system formation and new path development’, funded by the ...

Les mer
7 apr 2017Forskning & innovasjon

Science deserves to be judged by its contents, not by its wrapping: Revisiting Seglen’s work on journal impact and research evaluation

Vitenskapelig artikkel

Artikkel i tidsskriftet PloS ONE, vol. 12(3), 2017. Abstract: The scientific foundation for the criticism on the use of the Journal Impact Factor (JIF) in evaluations of individual researchers and their publications was laid between 1989 and 1997 in a series of articles by Per O. Seglen. ...

Les mer
24 Mar 2017Forskning & innovasjon

Technological innovation systems for biorefineries: a review of the literature

Vitenskapelig oversiktsartikkel/review

Artikkel i tidsskriftet Biofuels, Bioproducts and Biorefining, publisert online 15. mars 2017. Abstract: The concept of a bioeconomy can be understood as an economy where the basic building blocks for materials, chemicals, and energy are derived from renewable biological resources. ...

Les mer
22 Mar 2017Forskning & innovasjon

Do general innovation policy tools fit all? Analysis of the regional impact of the Norwegian Skattefunn scheme

Vitenskapelig artikkel

Artikkel i tidsskriftet Journal of Innovation and Entrepreneurship, vol. 6(6) 2017. Abstract: Background: The paper examines the regional effects of a general innovation policy, i.e. a policy tool that does not target specific industries or subnational regions. General policy tools are ...

Les mer
21 Mar 2017Forskning & innovasjon

Erih Plus – Making the Ssh Visible, Searchable and Available

Vitenskapelig artikkel

Artikkel i tidsskriftet Procedia Computer Science, vol. 106, 2017. Abstract: The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) may provide national and institutional CRIS systems with a well-defined, standardized and dynamic register of scholarly ...

Les mer
tilbake