Artikkel: Gutter har størst utbytte av en mer strukturert læreplan i førskolen

Det finnes betydelige kjønnsforskjeller i viktige ferdigheter allerede før barna begynner på skolen. Selv om høye investeringer i barnehagen er motivert av å fremme like muligheter i utdanning, virker deltakelse å ha mindre effekt på gutter enn jenter.

I en forskningsartikkel i tidsskriftet European Economic Review fra mai, har NIFU-forsker Andreas Fidjeland sammen med Mari Rege, Ingeborg F. Solli og Ingunn Størksen, alle ved Universitetet i Stavanger, undersøkt om mer strukturerte læringsaktiviteter, såkalt lekbasert læring, der den voksne leder an i leken kan hjelpe barnehagene med å redusere kjønnsgapet i tidlig læring.

Mens jenter hadde høyere ferdigheter ved starten av prosjektet, kommer det frem av studien at lekbaserte læringsaktiviteter først og fremst kom gutter til gode, og på denne måten reduserer kjønnsforskjellen i ferdigheter. Dette ser ut til å ha effekter som vedvarer inn i skolen.

Ettersom en omfattende forskningslitteratur dokumenterer vedvarende kjønnsforskjeller i skoleutfall viser resultatene fra studien at noe mer strukturerte læringsaktiviteter kan bidra til at guttene i større grad starter på skolen med samme utgangspunkt som jentene. Ikke minst viser den viktigheten av å utvikle det pedagogiske innholdet i barnehagen, og hvordan dette kan påvirke ulike grupper av barn ulikt.

Les artikkelen her: Reducing the gender gap in early learning: Evidence from a field experiment in Norwegian preschools

Se nettsiden til Agderprosjektet – en god start for alle.

For mer informasjon, kontakt:
Andreas Østbø Fidjeland, forsker 2
984 69 293
andreas.fidjeland@nifu.no