Digital teknologi i formative vurderingsprosesser: kompetanse- og bevisstgjøringsbehov

Det varierer hvor langt den «digitale transformasjonen» er kommet i UH-sektoren, og det er fortsatt behov for mer oppmerksomhet rundt pedagogisk bruk av digital teknologi.

Det er økende oppmerksomhet rundt bruk av digital teknologi i høyere utdanning. Samtidig øker bevisstheten rundt viktigheten av «vurdering for læring», det vil si hvordan vurderingsprosesser kan bidra til å understøtte og videreutvikle studentenes læring (formativ vurdering). Digital teknologi anses gjerne som et sentralt virkemiddel i arbeidet med å oppnå dette.

NIFU har nylig gjennomført et prosjekt der representanter fra de universitetspedagogiske miljøene ved norske universiteter og høyskoler er intervjuet, i tillegg er det gjennomført en forenklet systematisk kunnskapsoppsummering av internasjonal forskning på feltet.

Funnene presentert i et nytt NIFU-arbeidsnotat viser at teknologi kan tilby muligheter for innovasjon og for å tenke nytt om formative vurderingsprosesser. Samlet sett er forskningsgrunnlaget om bruk av digital teknologi i formativ vurdering i høyere utdanning foreløpig fragmentert og mangelfullt. En del forskning peker imidlertid på at digital teknologi kan gi mer effektive og fleksible formative vurderingsprosesser, og at digital formativ vurdering blir ansett for blant annet å kunne gi rike tilbakemeldinger, samt støtte samarbeid og studentvurderinger. 

Funnene fra intervjuene viser at det er stor variasjon i hvor langt den «digitale transformasjonen» har kommet. Mens noen av informantene beskriver hvordan de fortsatt er i oppstartsfasen med å skape bevisstgjøring om vurdering for læring som pedagogisk tilnærming – med og uten digital teknologi – har andre beveget seg videre til et institusjonelt fokus på teknologiens rolle i et helhetlig læringsdesign.

Funn indikerer også viktigheten av mer oppmerksomhet på pedagogisk bruk av digitale verktøy i formativ vurdering. 

– For å kunne styrke den pedagogiske bruken av digital teknologi, krever det at underviserne besitter henholdsvis teknologisk ogpedagogisk kompetanse, forteller prosjektleder Aslaug Louise Slette. 

– Disse må igjen forenes med fagdidaktisk kompetanse. I tillegg behøves det en bevisstgjøring omkring vurderingens rolle i en læringsprosess, og kunnskap om hvordan digital teknologi kan understøtte dette, avslutter Slette. 

Notatet er en del av en større undersøkelse om pedagogisk bruk av digital teknologi i høyere utdanning (DIGITEK-HU). Undersøkelsen gjennomføres av NIFU, i samarbeid med Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Oslo, på oppdrag fra HK-dir, Sikt og NOKUT.

«Digital teknologi i vurdering for læring i høyere utdanning» (NIFU Arbeidsnotat 2024:8)

For mer informasjon, kontakt:
Aslaug Louise Slette, forsker 2
907 87 507 
 aslaug.slette@nifu.no