Fagfornyelsen yrkesfag oppleves som vellykket, men krevende

Håndverker med arbeidstegning og linjal.
Foto: Unsplash / Daniel McCullough

I evalueringen av fagfornyelsen yrkesfag, viser en ny forskningsrapport fra NIFU blant annet at nye læreplaner oppleves som vellykket, men krevende. Vi ser også at de fleste yrkesfaglige utdanningsprogrammene opplever vekst eller stabilitet i de første tre årene etter fagfornyelsen.

I denne andre delrapporten, som er et samarbeid mellom NIFU, OsloMet–storbyuniversitetet og Fafo på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, presenteres data, analyser og foreløpige resultater tre år etter at fagfornyelsen ble gjennomført. Evalueringen er organisert i fem tematiske arbeidspakker, hvor hvert tema presenteres for seg.

Tidligere faglig spesialisering pekes spesielt på som et godt grep. Men også de mer overordnede grepene, som de nye tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling, oppleves som relevante for både lærere og arbeidslivet. Samtidig peker rapporten på at de nye læreplanene har fått et omfattende og ambisiøst innhold som krever mye av både skole og elever.

Les rapportene her:

For mer informasjon, kontakt:

Asgeir Skålholt, Forsker 3
Tlf. 971 58 915
E-post: asgeir.skalholt@nifu.no