Fører videreutdanning til utvikling av pedagogisk praksis? 

Dette er spørsmålet som stilles i en ny NIFU-rapport, utført på oppdrag av Utdanningsdirektoratet. Rapporten viser et spesielt stort utbytte når det gjelder deltakernes motivasjon, faglige utvikling og egen pedagogiske praksis, men også at det er krevende å få til kollektiv utvikling og læring.

Rapporten består av en oppfølgingsundersøkelse blant barnehagelærere, lærere i grunnopplæringen og yrkesfaglærere i videregående skole. Forskerne har intervjuet til sammen 32 informanter som gjennomførte videreutdanning våren 2021 i tillegg til ledere og kolleger av noen av informantene. Såkalte praksisfortellinger inngår også i datamaterialet.  

De aller fleste informantene mener at videreutdanningen har påvirket deres praksis. Sterkere motivasjon for å bli i jobben, større faglig tyngde gjennom innsikt i nyere forskning og metodisk fornyelse er former for utbytte som formidles i intervjuene. Noen forteller at de har fått en ny forståelse av lærerrollen som tilrettelegger for elevaktive arbeidsmåter og ikke bare som formidler.  

Undersøkelsen viser hvordan barn og elevers utbytte synes viktig i informantenes vurdering av om en ny arbeidsmåte er nyttig. Mange informanter forteller om en delingskultur på arbeidsplassen. Det virker imidlertid som at dette hovedsakelig dreier seg om deling av ulike opplegg i tråd med kortsiktige behov i hverdagen. Det virker mer krevende å drive kollektiv utprøving og refleksjon over tid av hvordan nye praksiser fører til forbedret undervisning og læring.   

I alle informantgruppene finner vi deltakere som har utviklet en rolle som i forskningslitteraturen kalles en endringsagent, det vil si at de har kapasitet og mulighet til å gjennomføre endringer i organisasjonen. Vi ser at de gjerne har et sterkt engasjement og en solid trygghet på egen kompetanse for å ta rollen som endringsagent på egen arbeidsplass. Noen lar seg ikke begrense av rammevilkårene, men klarer å skape det nødvendige rommet for endringene som trengs.  

Les rapporten her: Utvikling av pedagogisk praksis? Oppfølgingsundersøkelse halvannet år etter gjennomført videreutdanning blant barnehagelærere, lærere og yrkesfaglærere

For mer informasjon, kontakt:
Berit Lødding, forsker 1
berit.lodding@nifu.no
(+47) 466 85 801