FoU-aktivitet i fagmiljøene for utdanninger til grunnskolelærer, sykepleie m.fl. kartlagt

Shutterstock

NIFU-rapportene gir blant annet oversikt over fagmiljøenes størrelse i ressurser og personer, resultater av FoU-arbeidet, fagprofil i forskningen og aktivitetsprofil.

NIFU har gjennomført en kartlegging av forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) i de norske fagmiljøene som sørger for grunnskolelærerutdanningene (GLU), utdanningene til barnevern, sosialt arbeid og vernepleie (BSV), og sykepleierutdanningen. Dette på oppdrag fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

NIFU har skrevet én delrapport for hver av utdanningene. I hver rapport beskrives 13 fagmiljøer.

I oppdraget er FoU definert som rapporterte aktiviteter og resultater i Cristin (felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter). Fagmiljøer er definert som alle vitenskapelig ansatte som gir regelmessig og direkte bidrag til utvikling, organisering og gjennomføring av en utdanning ved et lærested. Fra hvert fagmiljø er det de som har en profil i Cristin, med aktiviteter i perioden 2016 til 2022, som har dannet grunnlag for NIFUs kartlegging.

Rapportene gir oversikt over fagmiljøenes størrelse i ressurser og personer, resultater av FoU-arbeidet, fagprofil i forskningen og aktivitetsprofil. I tillegg gir de innblikk i tematikker blant forskergrupper, og for GLU gir den også innblikk i tilknyttede ph.d.-programmer. Rapportenes hovedindikator er publiseringspoeng.

Kartleggingen viser at det er NTNU, HVL og OsloMet som til sammen står for om lag 40 prosent av den vitenskapelige publiseringen knyttet til GLU i Norge. Innenfor BSV-utdanningene og sykepleierutdanningen er det OsloMet som står for størsteparten, med 25-30 prosent av den vitenskapelige publiseringen.

Det er verdt å merke seg at FoU-aktiviteten innenfor alle utdanningene har jevnt over høye andeler av formidling. I grunnskolelærerutdanningene er nærmere halvparten av lærestedenes samlede registrerte aktiviteter formidling. Innen BSV-utdanningene ligger gjennomsnittsandelen på 43 prosent. Formidlingsandelen innen sykepleierutdanningen ligger på 37 prosent.  

Observasjonene i rapportene er deskriptive, da det ikke ligger i kartleggingens oppdrag å forklare eller vurdere resultatene. Rapportene kan dermed legge grunnlaget for en videre diskusjon om FoU-aktivitet i de enkelte fagmiljøene, og i de enkelte utdanningene.

Les rapportene her:

FoU-aktivitet i grunnskolelærerutdanningene (GLU): En kartlegging for NOKUT – delrapport 1 (NIFU-rapport 2023:16)

FoU-aktivitet i utdanningene til barnevern, sosialt arbeid og vernepleie (BSV): En kartlegging for NOKUT – delrapport 2 (NIFU-rapport 2023:17)

FoU-aktivitet i sykepleierutdanningen: En kartlegging for NOKUT – delrapport 3 (NIFU-rapport 2023:18)

For mer informasjon, kontakt:
Aslaug Louise Slette, forsker 2
907 87 507
aslaug.slette@nifu.no

Gunnar Sivertsen, forsker 1
960 94 039
gunnar.sivertsen@nifu.no