Godt samarbeid mellom fagskoler og arbeidsliv

Bedrifter er positive til samarbeid med fagskolene, og opplever dem som enklere å forholde seg til enn universiteter og høyskoler.

Hvordan samarbeider fagskolene med arbeidslivet, og på hvilken måte påvirker dette arbeidslivsrelevansen av fagskoleutdanningene? Det er et sentralt spørsmål i studien NIFU har gjennomført på oppdrag for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Prosjektet baserer seg på en kvalitativ undersøkelse av seks fagskoler og ti fagskoleutdanninger innenfor tekniske utdanninger og IT, økonomisk-administrative utdanninger og kreative utdanninger.

De mønstre vi ser i samarbeidsformer er holdt opp mot kvantitative data om overgangsmønstre fra utdanning til arbeid hentet fra NIFUs siste kandidatundersøkelse for fagskoleutdannede.

Noen sentrale funn fra undersøkelsen:

  • Fagskolene har mye samarbeid med arbeidslivet, og bedriftene NIFU har intervjuet er svært positive til samarbeid med fagskolene, som de ofte opplever som enklere å forholde seg til enn universiteter og høyskoler.
  • Fagråd for samarbeid med arbeidslivet ser ut til å ha blitt en form for bransjestandard i fagskolesektoren. Ettersom dette ikke er noe myndighetskrav, kan det forstås primært som resultat av det vi her har definert som et isomorfisk trykk, hvor institusjonene graviterer mot en felles standard,
  • En annen samarbeidsform som fremstår som viktig, er lærere som samtidig jobber i fagfeltet. Dette finner vi eksempler på i alle fagområdene, men det er mest utviklet i noen av de kreative utdanningene.
  • Vi finner generelt liten sammenheng mellom samarbeid med arbeidslivet, og arbeidslivsrelevans forstått som andelen kandidater fra fagskolen som går over i relevant jobb, som ser ut til å primært henge sammen andre forhold.

«Hvordan samarbeider fagskolene med arbeidslivet om utdanningene?» (NIFU-rapport 2024:7)

For mer informasjon, kontakt:
Håkon Høst, prosjektleder
99 70 99 45
haakon.host@nifu.no