Gratis kurs med en av verdens ledende eksperter på fremtidsferdigheter: Riel Miller

Den 21. og 22. november avholder NIFU et gratis kurs i fremtidsferdigheter (Futures Literacy) ledet av Riel Miller. Dr. Miller, som inntil nylig ledet UNESCOs arbeid på dette området, er en av verdens ledende eksperter på bruk av fremtidsferdigheter i strategiutvikling og politikk.

Dr. Riel Miller, som har en bistilling ved NIFU, er grunnleggeren av det som kalles Futures Literacy, en ny tilnærming til bruk av fremtiden i politikkutforming og samfunnsutvikling. Riel arbeidet flere år i UNESCO, og etablerte der et eget nettverk med forskere og praktikere fra hele verden som gjør bruk av hans metode. 

NIFU er del av dette nettverket. NIFU er også, sammen med Universitetet i Stavanger, UNESCO-chair i Futures Literacy (rettet mot ledelse og innovasjon).

NIFU inviterer nå til et todagers gratis kurs (Futures Literacy Masterclass) om fremtidsferdigheter for politikk, samfunnsdebatt og forskning.

Her vil du bli gitt en innføring i den tenkningen som ligger bak Futures Literacy-modellen og får være med på å utvikle og gjennomføre et såkalt Futures Literacy-laboratorium, et verktøy som har til hensikt å hjelpe deltakerne til å tenke kritisk og kreativt omkring sine egne forforestillinger om fremtiden.

BAKGRUNN

I løpet av de siste årene har vi stått overfor en rekke kriser (klima, korona, politisk polarisering, krig etc.). Det faktum at vi ikke har syntes å være godt nok forberedt på noen av dem forteller oss at vår forankring i dominerende tankemodeller, institusjonelle strukturer og nedarvede fordommer hindrer oss fra å bruke fremtiden på en konstruktiv måte.

For vi bruker fremtiden hele tiden i vår tenkning og praksis, uavhengig av om vi er bevisst denne bruken eller ikke. Målet med Futures Literacy er å bli bevisst hva vi faktisk gjør med våre forestillinger om fremtiden. Gjennom å utfordre våre fordommer om fremtiden, utvider vi også perspektivet for hva det er mulig å tenke og med det også mulig å gjøre. Ikke bare lærer vi mer om kompleksiteten i det samfunnssystemet vi er del av, vi blir også bedre i stand til å identifisere nye utfordringer og nye muligheter.

RESULTAT

På slutten av dette kurset vil deltakerne kunne:

– Vurdere når det er formålstjenlig å bringe inn nye perspektiver og ny praksis i  implementeringen av strategiske prosesser.

– Utforske ulike veier som kan gi enkeltmennesker og organisasjoner evnen til å inkludere fremtiden i stategiutivkling, kompetanseutvikling, politikkutforming og samfunnsdebatt.

– Få praktisk erfaring med bruk av felttestede designprinsipper for bruk av fremtidsferdigheter.

– Beskrive hva fremtidsferdigheter er og hvorfor de er viktige.

Kurset passer for ledere, saksbehandlere, forskere, aktivister og andre som er engasjert i utviklingen av politikk, strategier, innovasjon og ledelse i alle sektorer.

GJENNOMFØRING

Deltakerne blir med på å avgrense temaet for den øvelsen som blir gjennomført i løpet av kurset. Gitt at NIFU er et institutt for innovasjon, forskning og utdanning er det imidlertid naturlig at vi ser på fremtidens kunnskapssamfunn, de utfordringer vi møter og vil møte der og hva vi kan gjøre for å møte dem. Kurset vil derfor være interessant for dem som jobber med læring, ledelse og strategiutvikling ved universiteter og høgskoler, forskningsinstitusjoner, departementer og råd, interesseorganisasjoner, bedrifter og offentlige institusjoner. Dem av dere som er engasjert i regjeringens gjennomgang av forskningssystemet eller innovasjon i offentlig sektor (UH-sektoren inkludert), ser sikkert hvorfor dette er relevant for dere.

Kurset er også nyttig for forskere. Dere kan bruke tenkningen og metoden til å identifisere forskningsspørsmål og berike prosjekter med alternative tilnærminger og perspektiver som går på tvers av fagfelt og samfunnsområder.

Kurset er gratis og finner sted den 21. og 22. november i NIFUs lokaler på Tøyen (Økernveien 9). Dag 1 brukes primært til innføring i tenking og metode og planlegging av gjennomføringen av laboratoriet dagen etter. Dagsorden følger senere. Det blir servert lunsj begge dager. Vi holder på fra kl 9:30 til 16:00 på tirsdag og 9:00 til 16:00 på onsdag.

Du kan melde deg på ved å fylle ut dette skjemaet. Dersom det er teknisk vanskelig, kan du alternativt sende en email til per.koch@nifu.no.

For mer om Riel Miller, se dette intervjuet i Forskningspolitikk.