Internkontroll og HMS-arbeid

NIFUs mål med HMS-arbeidet er å skape trygghet og sikkerhet i arbeidet, for egne ansatte og omgivelsene, og dessuten verne om miljø og helse, samt å innfri de målsettinger og krav som stilles i internkontrollforskriften.

Det betyr at arbeidsmiljøet til enhver tid skal være fullt forsvarlig med hensyn til helse, indre- og ytre miljø og sikkerhet. Vi vil forebygge ulykker, miljø- og helseskader og skape trivsel på arbeidsplassen.

Helse, miljø og sikkerhet må derfor planlegges og prioriteres på lik linje med forskning, service og økonomi. For NIFU innebærer dette å:

  • tilrettelegge arbeidet slik at det totale arbeidsmiljøet virker positivt på instituttets utvikling, den enkeltes trivsel og muligheter for personlig og faglig utvikling
  • organisere arbeidet på en måte som fremmer åpenhet, tillit og respekt for hverandre
  • tilrettelegge arbeidet i et livsløpsperspektiv
  • arbeide for å redusere NIFUs samlede belastning på det ytre miljø, spesielt innen transport, innkjøp, energibruk og avfallshåndtering.
  • ha nulltoleranse for korrupsjon
  • sørge for at NIFUs behandling av personopplysninger etterlever personopplysningsloven og tilhørende forskrifter.
  • fremme likestilling og mangfold blant instituttets ansatte og motarbeide alle former for diskriminering.