Kunnskapshull når det gjelder kvalitet i praksisperioden

Dette viser en ny NIFU-rapport som oppsummerer kunnskap om kvalitet i praksisperioden, skrevet på oppdrag for Kunnskapsdepartementet.

Majoriteten av forskningslitteraturen som er oppsummert i rapporten, ser på praksisperioden i sykepleierutdanningen. Dernest finnes forskning som ser på praksis i grunnskolelærerutdanning. Det er relativt lite forskning om praksisperioden ved de andre profesjonsutdanningene, som vitner om kunnskapshull på feltet.

Rapporten har oppsummert relevant kunnskap knyttet til kvalitet i praksisperioden ved utvalgte profesjonsutdanninger med det overordnede forskningsspørsmålet: Hva sier nasjonal og europeisk forskningslitteratur om kvalitet i praksisperioden i profesjonsutdanninger?

Funnene i rapporten viser at praksisperioden tillegges ulikt formål og ulike kvalitetsaspekter i den forskningslitteraturen som er gjennomgått. Følgende overordnede kategorier for kvalitet i praksisperioden ble identifisert:

  • Praksisveilederens roller og oppgaver
  • Studentenes læring, ferdigheter og kompetanse
  • Organisering av praksisperioden
  • Studenters dannelse til en profesjon
  • Studenters læringsmiljø på praksisplassen
  • Arbeidslivsrelevans

Oppsummert viser rapporten at å sørge for kvalitet i praksisperiodene ved profesjonsutdanningene er en omfattende oppgave, som griper inn i flere og overlappende områder og involverer sentrale aktører både ved praksisplassen, lærestedet og i sektoren. I rapporten kan du lese mer om hvilke utfordringer og betingelser for kvalitet i praksis som trekkes frem i forskningslitteraturen.

Les rapporten her: Kvalitet i praksisperioden : En kunnskapsoppsummering om praksis i profesjonsutdanninger (NIFU-rapport 2023:11)

For mer informasjon, kontakt:
Fride Flobakk-Sitter
fride.flobakk-sitter@nifu.no
(+47) 476 61 507