Likestilling og arbeid mot diskriminering

NIFU jobber målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette er en integrert del av NIFUs internkontroll og HMS-arbeid, og nedfelt i NIFUs handlingsplan for helse-, miljø og sikkerhet.

Arbeidet er en oppfølging av Likestillingsloven § 26 om å fremme likestilling og hindre diskriminering. (Aktivitets-og redegjørelsesplikten). Arbeidet foregår på følgende måte:

  1. NIFU kartlegger og undersøker om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling.
  2. Eventuell risiko for avvik blir gjennomgått for å finne årsaker. Arbeidsmiljøutvalget utfører risikoanalysen.
  3. Det iverksettes tiltak for å motvirke diskrimineringen og bidra til økt likestilling og mangfold.

Følgende områder vurderes: Lønns- og arbeidsvilkår, deltidsarbeid, kjønnsbalanse, rekruttering, forfremmelse og karriereutvikling, tilrettelegging og opplæring, samt mulighet for kombinasjon av arbeid og familieliv.

Se følgende dokumenter: