Litt vanskeligere arbeidsmarked for nyutdannede mastere

Første rapportering fra Kandidatundersøkelsen 2023 viser at nyutdannede masterkandidater møtte litt større utfordringer i overgangen til arbeidsmarkedet i 2023 enn i 2021.

Kandidatundersøkelsen er en nasjonal spørreundersøkelse NIFU gjennomfører på oppdrag av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Undersøkelsen omfatter kandidater med mastergrad, eller tilsvarende, uteksaminert i vårsemesteret 2023. Den er gjennomført ca. et halvt etter fullført utdanning, og belyser situasjonen for relativt nyutdannede.

Profesjonsutdannede hadde størst sannsynlighet for en vellykket overgang fra utdanning til arbeid i 2023. Masterkandidater med lærerutdanning og utdanninger i helse- og sosialfag opplevde i liten grad arbeidsledighet eller andre former for mistilpasning i arbeidsmarkedet. Det samme gjaldt jurister.

Mastere i realfag, samfunnsfag, og humanistiske og estetiske fag hadde større utfordringer med finne arbeid i tråd med sine utdanningskvalifikasjoner.

Høyest andel som opplevde det som vanskeligere enn forventet å finne arbeid i tråd med sin kompetanse, fant vi blant kandidater i realfag, samfunnsfag og humanistiske og estetiske fag. Om lag halvparten av masterne fra disse utdanningene rapporterte at overgangen til arbeidsmarkedet var vanskeligere enn forventet.

– Dette indikerer at en del studenter i begrenset grad har tatt inn over seg at det kan være utfordrende å finne en passende jobb etter fullført utdanning, forteller prosjektleder Jannecke Wiers-Jenssen.

«Kandidatundersøkelsen 2023. Første resultater: Overgang fra utdanning til arbeid» (NIFU Arbeidsnotat 2024:6)

For mer informasjon, kontakt:
Jannecke Wiers-Jenssen, forskningsleder
jannecke.wiers-jenssen@nifu.no
(+47) 984 58 683