Mange skoleansatte opplever at deres faglige bakgrunn ikke utnyttes godt nok

Foto: NIFU.

NIFU-forskerne Karl Solbue Vika og Ann Cecilie Bergene har skrevet rapporten Skolemiljøansattes roller og kompetanse i laget rundt eleven. Undersøkelsen har som mål å fremskaffe mer kunnskap om ansatte i skolen som arbeider elevrettet, men som ikke er utdannet som lærere.

Ansatte i skolen som jobber elevrettet, men som ikke har lærerutdanning, omtales i rapporten som skolemiljøansatte. Disse jobber primært med elevgrupper som trenger ekstra tilrettelegging eller oppfølging i skoletimene for å frigjøre læreren, for eksempel elever med utagerende atferd eller med særskilt behov. Det har etter hvert som forventningene til skolen har økt, blitt tydeligere at det er behov for å involvere andre yrkesgrupper i skolen for å støtte lærerne i et såkalt «lag rundt eleven». Skolemiljøansatte jobber i mindre grad systemrettet eller med spesifikke tema.

I undersøkelsen fremkommer det at mange har én-til-én-oppfølging av elever, og at flere opplever at de kun ble brukt for å holde ro, men at de egentlig innehar en kompetanse til å bidra mer i skolens psykososiale arbeid. Det fremkom også skolemiljøansatte oftere blir bedt om å utføre oppgaver som ikke tillegger stillingen. Svarene fra de med miljøterapeutisk, spesialpedagogisk og barnevernspedagogsutdanning gir inntrykk av at det er denne gruppen som i størst grad opplever at kompetansen deres underutnyttes.

Data har blitt samlet inn gjennom en spørreundersøkelse og fokusgruppeintervjuer blant Fagforbundets medlemmer som er ansatt i slike stillinger. Siden vi ikke kjenner til andelen blant skolemiljøansatte som er organisert av Fagforbundet, kan vi ikke si noe om i hvilken grad denne undersøkelsen, er representativ for yrkesgruppene skolemiljøansatte. Datamaterialet er med andre ord i første rekke egnet til å si noe om Fagforbundets medlemmer, og dernest om yrkesgruppene de hovedsakelig representerer, nemlig barne- og ungdomsarbeidere og skoleassistenter/miljøarbeidere. Rapporten svarer på problemstillinger om hvordan skolemiljøansattes kompetanse utnyttes i skolen, hvilke muligheter som finnes for kompetanseheving, og hvorvidt skolemiljøansatte opplever at deres arbeid anerkjennes.

Ønsket om et mer sammensatt «lag rundt eleven» blir ofte begrunnet både ut fra et behov for bedre utnyttelse og samordning av ressurser generelt, og mer konkret ut fra behovet for å bidra i tilretteleggingen av undervisningen for elevene, til tidlig innsats, og for å frigjøre lærernes tid slik at de kan konsentrere seg om kjerneoppgavene.

Hovedinntrykket i rapporten er at skolemiljøansatte brukes for å frigjøre læreren i timen, men at de i mindre grad utnyttes i systemrettet arbeid.

Les rapporten her:

NIFU-rapport;2023:15 Skolemiljøansattes roller og kompetanse i laget rundt eleven

For mer informasjon, kontakt:

Ann Cecilie Bergene

Forsker 1

Tlf: 932 62 535

E-post: ann.cecilie.bergene@nifu.no

Karl Solbue Vika

Forsker 3, bistilling

Tlf: 906 30 474

E-post: karl.solbue.vika@nifu.no