Nasjonal rammeplan for SFO blir lite brukt

Mange SFO-ansatte utrykker imidlertid stort behov og ønske om økt kompetanse, noe som kan gjøre rammeplanen bedre integrert i arbeidet.

Nasjonal rammeplan for SFO ble innført i august 2021. Høsten 2021 fikk NTNU Samfunnsforskning, i samarbeid med NIFU og Stockholms Universitet, i oppdrag å evaluere implementering av rammeplanen.

Forskerne har undersøkt hvordan ny rammeplan for SFO iverksettes i praksis, hvordan den fortolkes, operasjonaliseres og erfares av aktører på ulike nivåer i sektoren, regionalt og lokalt.

Det overordnede bildet viser at rammeplanen ikke har blitt den integrerte delen av arbeidet i SFO som den var ment å være.

Rapportens hovedfunn:

  • Lederne er positive, mens de ansattes kjennskap til rammeplanen er svekket. Ledere har i stor grad fremdeles en positiv holdning til rammeplanen, men blant SFO-ansatte finner forskerne en tilbakegang i andelen som oppgir at de har god kjennskap til rammeplanen, og som opplever at arbeidet med rammeplanen prioriteres.
  • Rammeplanen gir frihet og fleksibilitet. Både ledere og ansatte utrykker at det at rammeplanen er lite konkret, gir frihet og fleksibilitet til å ta avgjørelser lokalt.
  • Kvaliteten på SFO blir utfordret som følge av flere barn og færre ressurser. Innføringen av gratis deltidsplass i SFO har økt antall barn, og dette påvirker kvaliteten på tilbudet. Noen ledere opplever at gratis deltidsplass bidrar til inkludering og fellesskap, mens andre rapporterer om negative økonomiske og praktiske konsekvenser.
  • Interesse og behov for mer kompetanse. Det er en tydelig interesse og et uttalt behov for kompetanseutvikling i SFO, både formell og erfaringsbasert. SFO-ansatte opplever spesielt behov for mer kompetanse på arbeid med elever med behov for særskilt tilrettelegging, elever i et flerkulturelt eller flerspråklig miljø samt bruk av nye teknologier.

«Innføring av rammeplan i SFO – sluttrapport fra evalueringen av de første årene med rammeplan»

For mer informasjon, kontakt:
Cathrine Pedersen, forsker 2
952 80 687
cathrine.pedersen@nifu.no