NIFU skal forske på fagskolenes involvering av arbeidslivet

Foto: Adobe Stock.

NIFU har vunnet anbudskonkurransen «Kunnskapsgrunnlag om fagskolenes samarbeid med arbeidslivet og utdanningenes relevans for arbeidslivet», i konkurranse med mange sterke tilbydere. NIFU-forskerne Håkon Høst, Jon Furholt og Rønnaug H. Lyckander skal forske på hvordan fagskolene involverer arbeidslivet i arbeidet med å identifisere kompetansebehov, både kvalitativt og kvantitativt.

Oppdragsgiver er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), som ønsker å vite mer om hvordan fagskolene jobber for å ivareta sitt samfunnsoppdrag som arbeidslivets skole, som skal utdanne kandidater som kan gå rett inn i arbeidslivet. Direktoratet viser blant annet til NIFUs kandidatundersøkelse og Kompetansebehovsutvalgets siste rapport, og konstaterer at det er store variasjoner etter fagområder i hvorvidt kandidatene fra utdanningene går ut i arbeid, fortsetter direkte i annen utdanning eller går arbeidsledige. De stiller spørsmålet om det er en sammenheng mellom dette og hvordan fagskolene samarbeider med arbeidslivet.

NIFUs studie vil innebære – gjennom bruk av casemetodikk – å undersøke samarbeidet med arbeidslivet i et utvalg av fagskoler med utdanninger innenfor ulike utdanningskategorier.

Dagens fagskolesektor daterer seg tilbake til fagskoleloven av 2003. Da bestemte Stortinget at den tekniske fagskolen og en rekke andre utdanninger, hvorav mange tidligere hadde ligget under den daværende friskoleloven, skulle samles i et felles system. Det disse utdanningene hadde til felles var at de verken var definert som videregående opplæring eller høyere utdanning, men lå et sted midt imellom.

Tett tilknytning til arbeidslivet ble på mange måter det vi kan kalle sektorens «branding». Bak denne ligger det imidlertid store ulikheter i utgangspunkt mellom de ulike fagskoleområdene. Til tross for at dette skal være «arbeidslivets skole» er utdanningene i svært varierende grad og på ulike måter koplet til bestemte posisjoner i arbeidslivet, ikke minst avhengig av hvordan de ulike arbeidsmarkedene de retter seg mot, er strukturert.

Håkon Høst, Dr. polit og forsker 1 ved NIFU, skal lede teamet, som ellers består av Rønnaug H. Lyckander og Jon Furholt, begge forsker 2 ved NIFU.

For mer informasjon, kontakt:

Håkon Høst

Dr. polit, Forsker 1

Tlf: 99 70 99 45

E-post: haakon.host@nifu.no