NIFU skal forske på kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Portrettfoto av tre kvinner foran en illustrasjon av et forretningsbygg.
Foto: AdobeStock og NIFU. Fra venstre: Flobakk-Sitter, Pedersen og Slette.

NIFU har vunnet anbudskonkurranse fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), og skal forske på kvalitetsutvikling i høyere utdanning. HK-dir ønsker å se hvilke lærdommer ordningen Sentre for fremragende utdanning (SFU) har gitt.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har siden 2019 forvaltet ordningen «Sentre for fremragende utdanning» (SFU). SFU-ordningen ble først opprettet i 2010 av Kunnskapsdepartementet. Det overordnede målet med SFU-ordningen er å stimulere til fremragende kvalitet i norsk høyere utdanning gjennom innovative tilnærminger og FoU-basert kvalitetsutvikling. Sentrene som støttes skal være ledende fagmiljøer i utviklingen av kvalitet i høyere utdanning, nasjonalt og internasjonalt. De har et særlig ansvar for å bidra til spredning av kunnskap og praksiser som fører til økt kvalitet i høyere utdanning, både i og utenfor egen institusjon.

De aktuelle fagmiljøene har dokumentert høy kvalitet i søknadsvurderingen og evalueringer har vist at de har lyktes i å utvikle kvalitet i egne miljøer. Evalueringene peker på at ordningen bare i noen grad har skapt effekter i bredden i norsk høyere utdanning, og at spredning av ny kunnskap og nye praksiser fra miljøene har vært krevende.

HK-dir ønsker å bruke erfaringene fra SFU-ordningen i det bredere arbeidet med kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Erfaringer med utvikling, spredning og bruk av ny kunnskap og nye praksiser på utdanningsfeltet har relevans utover de finansierte sentrene. Det er kunnskap som er viktig for UH-sektoren og for HK-dir som faglig rådgiver og tilrettelegger for samarbeid og kvalitetsutvikling i sektoren.

I oppdraget som NIFU nå har fått skal følgende spørsmål skal belyses:

  • Hva mener sentrene er de viktigste kvalitetsutfordringene i høyere utdanning, innenfor eget fagfelt og i sektoren mer generelt?
  • Hva er den viktigste kunnskapen sentrene vil trekke ut av eget arbeid og hvilken overføringsverdi mener de denne kan ha for andre fagmiljøer, også utenfor egen institusjon?
  • Hvordan kan det som har vært utviklet ved sentrene videreutvikles og videreføres, i fagmiljøene som har hatt senterstatus og i andre fagmiljøer?
  • Hvordan kan institusjonene som er vertskap for sentrene og HK-dir bidra til at sentrenes arbeid og resultater blir gjort tilgjengelig og tas i bruk av flere?

Aslaug Louise Slette skal lede prosjektet. Forskerteamet består i tillegg av Fride Flobakk-Sitter og Tea Dyred Pedersen. Kvalitetssikrere er Liv Langfeldt og Mari Elken. Prosjektet har en foreløpig varighet frem til våren 2024.

For mer informasjon, kontakt:
Aslaug Louise Slette, forsker 2
Tlf. 907 87 507
E-post: aslaug.slette@nifu.no