Historie

NIFUs historie skriver seg tilbake til midten av 1950-tallet ved opprettelsen av Norges allmennvitenskapelige forskningsråds (NAVF) utredningsavdeling og deretter NAVFs utredningsinstitutt i 1969. Gjennom mer enn 50 års målrettet virksomhet, har instituttet opparbeidet en betydelig ekspertise innen spørsmål knyttet til forskning og høyere utdanning nasjonalt, så vel som internasjonalt. I løpet av disse årene har instituttet etablert seg som en sentral leverandør av statistikk, utredninger og forskning på området.

Instituttet var tilknyttet NAVF fram til opprettelsen av Norges forskningsråd ved årsskiftet 1992-93. I perioden 1993-1996 var instituttet en del av Forskningsrådet og gikk under betegnelsen Utredningsinstituttet. En intensjonserkæring av 28.12.1995 beskriver fristillingen fra Forskningsrådet. 1. januar 1996 ble Utredningsinstituttet for forskning og høyere utdanning omgjort til stiftelse av Norges forskningsråd under navnet: Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU). Se stiftelsesprotokoll. Navneendringen og ny eieform endret ikke instituttets oppgaver, som fortsatt var å utføre studier av forskning og høyere utdanning i form av statistikk, utredning og forskning.

NIFU har frem til 2022 hatt ansvar for produksjon, analyse og formidling av statistikk og indikatorer for det samlede norske systemet for forskning og utviklingsarbeid (FoU).

Første mai 2004 fusjonerte NIFU med STEP (Senter for studier i teknologi, innovasjon og økonomisk politikk). STEP ble opprettet som ekstern forskningsgruppe av det tidligere Norges Teknisk- og Naturvitenskaplige Forskningsråd NTNF i 1991 for å støtte utformingen av nasjonal forskningspolitikk med forskning, analyse og rådgiving knyttet til innovasjon og teknologisk endring. I 1994 ble STEP omorganisert som en selvstendig stiftelse i nær dialog med Norges forskningsråd. Fra og med 1. januar 2003 ble STEP en del av SINTEF Teknologiledelse. I Norges forskningsråd, som i utgangspunktet sluttet seg til denne innlemmelsen, ble det imidlertid i ettertid reist tvil om STEP som del av SINTEF ville bli oppfattet som tilstrekkelig uavhengig til å kunne foreta evalueringer av forskjellige offentlige virkemidler. På bakgrunn av dette fant STEP og SINTEF at det ville være vanskelig for STEP å fortsette som en del av SINTEF. Høsten 2003 henvendte STEP seg til NIFU for å sondere interessen og mulighetene for en fusjon. Instituttene forhandlet fram en god faglig og organisatorisk plattform for en sammenslåing. Både SINTEF og Norges forskningsråd stilte seg positive til en slik løsning. NIFU var det forskningsinstituttet som STEP hadde samarbeidet mest med. Instituttet fikk navnet NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

Høsten 2010 endret NIFU STEP navn til NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. Navneendringen markerer at integrasjonsprosessen mellom NIFU og STEP er sluttført, og at instituttet vil styrke den nordiske komparative forskningen. Instituttet har i mange år hatt en omfattende portefølje av nordiske prosjekter, til dels innenfor rammen av europeiske prosjekter. Solid kunnskap om de nordiske land er derfor også et springbrett for videre satsing på europeiske forskningsprosjekter.

 

Instituttets forløpere

 • NAVFs utredningsstab (1954-1961)
 • NAVFs utredningsavdeling (1961-1969)

Instituttets navn fra opprettelsen i 1969

 • NAVFs utredningsinstitutt (1969-1993). Formelt vedtatt 23.01.1969.
 • Utredningsinstituttet for forskning og høyere utdanning (1993-1996)
 • NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (1996-2004)
 • NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning (2004-2010)
 • NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (2010-)

Instituttets direktører / instituttsjefer

 • Sigmund Vangsnes (1961-1991)
 • Johan-Kristian Tønder (1991-1996)
 • Berit Mørland (1996-1998)
 • Petter Aasen (1998–2007)
 • Per Hetland (2007–2009)
 • Sveinung Skule (2010–)