Østerrikske forskningsklustre: God seleksjonsprosess kan forbedres

Foto: NIFU.

I 2021 lanserte det østerrikske forskningsrådet, Der Wissenschaftsfonds FWF, sitt Clusters of Excellence-program (CoE) som er første trinn i satsingen excellent=austria. NIFU har hatt ansvar for en følgeevaluering av seleksjonsprosessen i programmets første utlysning. Resultatene fra evalueringen presenteres nå i en ny rapport skrevet av NIFU forskere Liv Langfeldt, Siri Brorstad Borlaug, Silje Marie Svartefoss og Espen Solberg

Seleksjonsprosessen vurderes som adekvat og effektiv, og søkerne og andre involverte aktører er generelt fornøyde. Utlysningen var attraktiv, spesielt innenfor naturvitenskap og flerfaglige forskningsfelt, og tiltrakk seg en selektert gruppe gode søkere. Et flertall av både søkere og ekspertene som vurderte søknadene, fant programmet velegnet for å skape synergier mellom forskningsmiljøer og å bygge langsiktige og ledende forskningsfelt i Østerrike.

Evalueringen peker på utfordringer knyttet til klare retningslinjer og krav til søknader, mer åpenhet i vurderings- og utvelgelsesprosessen, sikre konsekvent bruk av vurderingskriterier og avklaring av FWF-styrets rolle/habilitet i prosessen. I rapporten gir NIFU anbefalinger for hvordan dette kan håndteres i neste utlysning.

Clusters of Excellence-programmet finansierer klynger bestående av tre til åtte samarbeidende organisasjoner. To-trinns internasjonal fagfellevurdering benyttes i seleksjonsprosessen. Budsjett per klynge vil være 2 til 7 millioner euro årlige, hvorav FWF finansierer 60 prosent og vertsinstitusjonene for klyngene de resterende 40 prosent. FWF gir midler i fem år, med mulighet for ytterligere fem år.

NIFUs evaluering er basert på analyser av søknads- og søknadsvurderingsdata, survey til søkerne og ekspertene som vurderte søknadene, intervjuer med representanter for vertsinstitusjoner, medlemmer av den internasjonale juryen som vurderte og innstilte søknader, FWFs styre og andre involverte aktører, samt observasjon av jurymøter. Evaluering er gjennomført på oppdrag fra FWF.

Les rapporten: NIFU Rapport 2023:2 FWF Clusters of Excellence: Evaluation of the selection process for the first call for proposals

Les uttalelse om evalueringen fra FWF: Statement of FWF on the evaluation report – Clusters of Excellence. Zenodo

For mer informasjon, kontakt:

Liv Langfeldt, forsker 1, Forskning og innovasjon

liv.langfeldt@nifu.no