Personopplysninger i NIFUs forskningsvirksomhet

Hvilke personopplysninger behandles?

I forskningsprosjekter er NIFU behandlingsansvarlig for personopplysninger som innsamles i forbindelse med forsknings- og utredningstjenester. Typiske personopplysninger som behandles er navn, bosted, alder, utdanning, yrke, studievalg etc. Hvilke opplysninger som faktisk samles inn vil variere fra prosjekt til prosjekt. Protokoll over behandlingsaktivitetene finnes i meldingsarkivet hos Sikt.

Hva er formålet med behandlingen av personopplysninger?

Formålet med behandlingen er å levere forskning på nasjonalt og internasjonalt faglig høyt nivå. I alle forskningsprosjekter skal det konkret fremgå hva som er formålet med behandlingen.

Hva er grunnlaget for behandlingen av personopplysninger?

NIFU ber normalt om samtykke for å behandle personopplysninger, jf. EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1 bokstav a. Alle som har gitt samtykke kan når som helst trekke samtykke tilbake.

Behandling av personopplysninger kan også foregå etter EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1 bokstav e. Det vil si behandling for å utføre en oppgave av allmenn interesse og/eller behandling for å utøve offentlig myndighet.

Hvor hentes opplysningene fra?

NIFU innhenter data fra ulike kilder, avhengig av formål og prosjekt. Vanlige metoder for innhenting er ved hjelp av spørreskjema, personlig intervju, gruppeintervju, observasjon eller fra registre (DBH, Statistisk sentralbyrå, OECD, VIGO m.fl.).

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

NIFU utleverer ikke personopplysninger til tredjeparter. I enkelte forskningsprosjekter kan imidlertid personopplysninger deles med andre forskningsmiljø. Dersom slik utlevering er planlagt vil vi informere om dette når vi ber om samtykke.

Hvor lenge oppbevares personopplysningene?

Datafiler og datasett slettes eller anonymiseres når behandlingen opphører, såfremt annet ikke er avtalt. NIFU vil opplyse om hvor lenge vi lagrer personopplysningene. Dersom det ikke er mulig å angi nøyaktig tid, skal NIFU opplyse om hvilke kriterier som bestemmer lagringstiden.