Analyse av oppstartsbedrifters markeder, ambisjoner, strategier og utfordringer

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 452323
  • Start: 01.04.2011
  • Slutt: 30.11.2011
  • Finansiering: Næringslivets Hovedorganisasjon

Prosjektbeskrivelse

Det skal gjennomføres en analyse av “oppstartsbedrifters markeder, ambisjoner, strategier og utfordringer”. Analysen skal særlig være rettet mot vekstbedrifter og analysere hva som kjennetegner disse, og hvilke utfordringer de står overfor i de ulike faser av utviklingen. Prosjektet vil bl.a. inkludere følgende:
Litteraturgjennomgang med vekt på definisjoner og perspektiver med hensyn til hva vekst er og hva som kjennetegn på oppstartsbedrifter med vekstpotensial
En kvantitativ analyse av oppstartsbedrifter med vekstpotensial for å få fram oversikt over potensialet for vekstforetak og karakteristiske kjennetegn som bransje, geografi, kjønn og alder hos gründeren mm.
Casestudier for å få dybdekunnskap om oppstartsbedrifter og deres strategier og hvilke utfordringer de står overfor.
Anbefalinger om tiltak rettet mot målgruppen, der virkemiddelapparatets rolle vurderes i lys av hva andre aktører gjør på området.
Et viktig formål med prosjektet er å bidra til kompetanseutvikling på området, og som ledd i prosjektet vil det bli gjennomført seminarer. Prosjektet skal være gjennomført innen utgangen av oktober 2011.
Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom NIFU, NTNU og SINTEF.

Deltagere

bilde av Olav R Spilling
Prosjektleder

Olav R Spilling