Entreprenørskap i utdanningen

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 452328
  • Start: 01.09.2010
  • Slutt: 31.12.2014
  • Finansiering: Næringslivets Hovedorganisasjon

Prosjektbeskrivelse

Bakgrunnen for prosjektet er at det i Norge drives en målrettet satsing på entreprenørskap i utdanningen (EiU). Tilbud på ulike nivåer i utdanningen er viktig for å utvikle en kultur for entreprenørskap, herunder å utvikle kunnskap og ferdigheter av betydning for entreprenørskap.
Satsingen på EiU berører både nærings-/regionalpolitikken og utdanningspolitikken, og er forankret i en handlingsplan som KD, KRD og NHD står sammen om. Ifølge handlingsplanen er målet å styrke kvaliteten på og omfanget av entreprenørskapsopplæring på alle nivåer og fagområder i utdanningssystemet. Det er videre et mål at Norge skal være internasjonalt ledende innenfor entreprenørskap i utdanningen.
Formålet med følgeforskningen er nokså bredt; den skal både gi en beskrivelse av status for EiU i 2010 og utvikle resultatindikatorer for å måle resultater av satsingen på EiU. Videre skal det gjennomføres en evaluering av hvordan handlingsplanen følges opp, det skal gjennomføres studier av bl.a. hvilken betydning entreprenørskapstilbud har for læringsutbytte og utvikling av holdninger og kultur for entreprenørskap, og det skal mer generelt analyseres samfunnsmessige effekter av satsingen.
Prosjektet gjennomføres av NIFU STEP i samarbeid med Østlandsforskning.

Deltagere

bilde av Olav R Spilling
Prosjektleder

Olav R Spilling