Evaluering av Kompetanseløftet 2015

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 452709
  • Start: 01.08.2010
  • Slutt: 31.07.2011
  • Finansiering: Næringslivets Hovedorganisasjon

Prosjektbeskrivelse

Kompetanseløftet 2015 er en del av Omsorgsplan 2015 som igjen er grunnlagt for de statlige satsingene i de kommunale omsorgstjenestene. Hovedmålene med planen er å:
Øke rekrutteringen til aktuelle utdanninger og yrker
Øke yrkesaktiviteten (redusere deltidsarbeid og avgang fra yrket)
Oppgradere kompetansenivået til de ansatte.
Evalueringen skal dekke den første perioden av planen fra til 2011. Evalueringen gjennomføres i samarbeid mellom NIFU STEP og NIBR.
NIFU STEP har hovedansvaret for følgende delprosjekter delprosjekter:
Monitorering av kvantitative måltall, oppfølging av hvorvidt målene i planen er oppnådd mht bemanning, kompetanse mv.
Samspillet mellom utdanningsinstitusjonene, statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunene
Samlet analyse, anbefalinger og sluttrapportering
Evalueringen baserer seg på et omfattende datamateriale: foreliggende statistikk og registre, survey i kommuner samt case-studier i kommuner og utdanningsinstitusjoner.

Deltagere

bilde av Per O Aamodt
Prosjektleder

Per O Aamodt