Evaluering av nærings-ph.d.

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 451894
  • Start: 01.06.2012
  • Slutt: 01.12.2012
  • Finansiering: Norges forskningsråd

Prosjektbeskrivelse

NIFU er gitt i oppdrag av Norges forskningsråd å evaluere ordningen med nærings-ph.d. for å undersøke hva som er erfaringene med ordningen så langt og vurdere behov for å justere den videre innretningen av ordningen. Nærings-ph.d. er en treårig forskerutdannelse der kandidatene tar en ordinær doktorgrad. Kandidaten er ansatt i en bedrift, og problemstillinger som kandidaten arbeider med i sin forskning, har klar relevans for bedriften. Det er bedriften som søker om og får tildelt midler, og som inngår kontrakten med Forskningsrådet. Bedriften må videre inngå en forpliktende samarbeidsavtale med gradsgivende institusjon; kandidaten må søke opptak til doktorgradsprogram på vanlig måte, og det er den gradsgivende institusjonen som kvalitetssikrer prosjektets vitenskapelig innhold og nivå. En forutsetning er videre at kandidaten skal ha veileder både fra bedrift og fra gradsgivende institusjon og skal fordele sin tid mellom disse. NIFU skal ta utgangspunkt i de prosjektene som så langt er iverksatt, og foreta en systematisk gjennomgang med erfaringer og (foreløpige) resultater fra disse, samt sentrale aktørers vurderinger av prosjektenes egnethet til å oppfylle intensjonene med innføring av nærings-ph.d.: økt forskningsinnsats og økt langsiktig kompetansebygging i næringslivet, økt forskerrekruttering til næringslivet, og styrking av samspillet mellom næringslivet og akademia.

Deltagere

bilde av Fredrik Niclas Piro
Prosjektleder

Fredrik Niclas Piro

Forsker 1, stedfortredende forskningsleder