Følgeevaluering av regionale forskningsfond

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 452326
  • Start: 01.02.2011
  • Slutt: 31.12.2013
  • Finansiering: Næringslivets Hovedorganisasjon

Prosjektbeskrivelse

Ordningen med regionale forskningsfond (RFF) ble iverksatt i 2010 og innebærer en oppfølging av forvaltningsreformen. Formålet med fondene er å forankre deler av forsknings- og innovasjonspolitikken bedre i regionale forutsetninger.
Et viktig mål med følgeevalueringen er derfor å utvikle kunnskap om hvordan man gjennom organiseringen av forskningsfondene lykkes i målene om å mobilisere til økt forskningsaktivitet med utgangspunkt i regionale forutsetninger. Gitt de store forskjellene mellom de sju fondsregionene – med Hovedstadsregionen og Innlandet som ytterpunkter – er det lagt opp til et fleksibelt forskningsdesign som fanger opp ulikhetene i de ulike regionale forutsetningene og drøfter hvilke konsekvenser dette gir for organiseringen i de ulike regionene.
Evalueringsdesignet er basert på at forskningen organiseres rundt tre hovedpunkter, nemlig 1) oppsummering av kunnskapsgrunnlaget, 2) implementeringsanalyse og 3) statusanalyse der det også vil bli gitt innspill til utforming av indikatorer for fremtidig måling av resultater og effekter av fondene. Siden et hovedmål med evalueringen er å bidra til læring, er det lagt stor vekt på organisering av læringsarenaer, og dette vil skje på to nivåer, nemlig a) lærings-arena for fondsregionene som vil være rettet mot det regionale nivået, og b) arena for policylæring som vil være rettet mot det nasjonale nivået.
Følgeevalueringen gjennomføres i samarbeid med Technopolis Group.

Deltagere

bilde av Olav R Spilling
Prosjektleder

Olav R Spilling