Intensivopplæringen i regi av Ny GIV: Kartlegging av deltakelse, organisering og opplevelse

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 452938
  • Start: 01.01.2012
  • Slutt: 01.12.2013
  • Finansiering: Norges forskningsråd

Prosjektbeskrivelse

Hensikten med intensivopplæringen i regi av Ny GIV er å øke motivasjonen og forutsetningene for å gjennomføre videregående opplæring blant de ti prosent svakest presterende elevene i den enkelte kommune etter første termin på 10. trinn. Intensivopplæringen starter etter jul og er rettet mot å styrke disse tiendetrinnselevenes grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter. Opplæringen kan ha et omfang på 8-10 timer per uke frem til avslutningen av skoleåret, og den kan også videreføres ved behov i overgangen til og i videregående opplæring.

I dette kartleggingsprosjektet skal NIFU samle inn og analysere opplysninger om elever som får slik intensivopplæring, og om skoler som deltar. Vi starter opp idet satsingen går inn i sitt andre år, og vi skal rapportere mot slutten av 2012 og 2013 for hvert av de to tiendetrinnskullene.

Viktige spørsmål i prosjektet er hvordan utvelgelsen av elever foregår, hvordan skolene organiserer intensivopplæringen, hvilke lærere som deltar, om vi ser prestasjonsutvikling hos elevene etter første termin frem til skoleavslutning og hvilke erfaringer elevene og lærere gjør med intensivopplæringen.

NIFU samarbeider med tre andre forskningsmiljøer som har andre oppgaver i denne forskningsbaserte evalueringen av intensivopplæringen i regi av Ny GIV. Statistisk sentralbyrå skal gjøre en effektstudie med fokus på gjennomføring av videregående opplæring og overgang til arbeidslivet blant intensivelevene. Uni Rokkansenteret undersøker hvilke konsekvenser tiltaket har for skolene, mens Nordlandsforskning gjennomfører klasseromsobservasjoner av hvordan intensivopplæringen foregår.

Deltagere

bilde av Berit Lødding
Prosjektleder

Berit Lødding

Forsker 1