Kartlegging av ressurssituasjonen innenfor landbruks- og matrelatert FoU i 2009

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 452720
  • Start: 01.09.2010
  • Slutt: 30.04.2011
  • Finansiering: Næringslivets Hovedorganisasjon

Prosjektbeskrivelse

I dette prosjektet vil vi kartlegge ressurssituasjonen innenfor landbruks- og matrelatert FoU i 2009 og alle de tre sektorene vil omfattes. Prosjektet vil være en oppfølgning av tilsvarende kartlegging basert på 2007-tall og vi vil dermed kunne se på utviklingen i denne perioden. Indikatorene som skal innsamles er FoU-utgifter/-årsverk og FoU-personale. Vi vil dermed ha et grunnlag for å gi et mål på omfanget, finansieringssituasjonen og forskerpopulasjonen som utførere denne tverrfaglige forskningen i Norge.
Denne kartleggingen vil være direkte koblet mot resultatene av FoU-statistikken for Universitets- og høgskolesektoren og Instituttsektoren. Spørreskjema til aktuelle miljøer vil bli utsendt september 2010 og en antatt ferdigstillelse av prosjektet kan skje i april 2011 og resultere i en NIFU STEP rapport.

Deltagere

bilde av Kristoffer Rørstad
Prosjektleder

Kristoffer Rørstad