Kompetanse for innovasjon

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 452274
  • Start: 01.09.2011
  • Slutt: 30.11.2011
  • Finansiering: Næringslivets Hovedorganisasjon

Prosjektbeskrivelse

Hovedformålet med prosjektet er å studere sammenhengene mellom bedriftenes innovasjonsevne og deres arbeid med læring og kompetanseutvikling. Mer spesifikt skal prosjektet:
Gi en kortfattet sammenstilling av nyere forskningsbasert kunnskap om relasjonene mellom læring, kompetanseinvestering og innovasjon.
Gi en oversikt over hovedpoenger fra den internasjonale policy- og virkemiddelutviklingen på feltet, med særlig vekt på det betydelige arbeidet som er gjort i OECD samt i europeisk og nordisk sammenheng. I den forbindelse skal prosjektet også presentere oppdaterte internasjonale sammenlikninger med relevans for sammenhengen mellom kompetanse og innovasjon.
Gjennomgå sentrale innovasjonsrettede virkemidler i Norge som har som mål å stimulere til læring og kompetanseinvestering i bedrifter.
Prosjektet skal munne ut i en kortfattet rapport som skal gi grunnlag for nærmere diskusjon om betydningen av bedriftenes investering i kompetanse og innretningen av den norske porteføljen av virkemidler på feltet.

Deltagere

bilde av Espen Solberg
Prosjektleder

Espen Solberg

Forskningsleder