Kunnskap og kvalitet i ny kontekst. Delprosjekt 4: Kvalitet, læringsutbytte og studiemestring

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 452716
  • Start: 01.01.2010
  • Slutt: 31.12.2011
  • Finansiering: Næringslivets Hovedorganisasjon

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet består av to underprosjekter.
1. Læringsutbytte og kvalitet
Dette delprosjektet vil på den ene siden belyse hvordan begrepet læringsutbytte fortolkes og anvendes i sektoren. Vi vil blant annet se på endringer i lærestedenes studieplaner i retning av mer presise beskrivelser av læringsutbytte, om utviklingen av kvalitetssystemer og definering av læringsmål bidra til å svekke fagmiljøenes autonomi, og om det skjer endringer i eksamens- og vurderingsformer i sektoren.
Den andre delen av dette prosjektet har en empirisk tilnærming, og der vi vil forsøke å utvikle instrumenter for å måle studenters læringsutbytte innenfor ulike fag og studier, og ikke minst sett i forhold til arbeidslivets krav.
2. Studiegjennomføring og studiefrafall.
Det tas her sikte på å videreføre prosjekter som NIFU STEP har arbeidet med i lang tid, blant annet som ledd i evalueringen av Kvalitetsreformen. I hovedsak vil slike studier være basert på registerdata, og vi vil oppdatere datasettene løpende, både for å kunne følge kull over lengre tid gjennom hele studiet og for å belyse endringer for nye kull. Dette kan sees som en naturlig forlengelse av evalueringen av Kvalitetsreformen, fordi mange av reformens effekter først vil kunne avleses etter mange år.

Deltagere

bilde av Per O Aamodt
Prosjektleder

Per O Aamodt