Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 406944
  • Start: 01.01.2012
  • Slutt: 01.03.2015
  • Finansiering: Andre

Prosjektbeskrivelse

For å styrke grunnlaget for sitt arbeid med et kvalitetsvurderingssystem har Utdanningsdirektoratet utlyst midler til forskning knyttet til kvalitet i fag- og yrkesopplæringen, med en varighet på 4 år. I utlysningen legges det vekt på at forskningen skal belyse ulike forhold knyttet til kvalitet, samt si noe om hvordan kvalitetsarbeidet i forhold til opplæringen er organisert. Man inviterer til å «fremskaffe ny kunnskap på relevante områder» innen «alle ledd… og overganger» i det man kan definere som et yrkesfaglig opplæringsløp. Dette angir på den ene siden en relativt vid ramme for forskningen.På den annen side presiseres det at forskningen også skal «bidra til å dokumentere dagens situasjon» samt «gi oversikt over nasjonal og internasjonal forskning på kvalitetsvurdering», og gjennom dette «gi grunnlag for å videreutvikle kvalitetsvurderingssystemet», herunder «relevante styringsindikatorer for fag- og yrkesopplæringen».

Deltagere

bilde av Asgeir Skålholt

Asgeir Skålholt

Forsker 3

bilde av Håkon Høst
Prosjektleder

Håkon Høst

bilde av Anna Hagen Tønder

Anna Hagen Tønder

bilde av Kaja Reegård

Kaja Reegård

bilde av Torgeir Nyen

Torgeir Nyen

bilde av Ole Johnny Olsen

Ole Johnny Olsen

bilde av Svein Michelsen

Svein Michelsen

bilde av Leif Christian Lahn

Leif Christian Lahn

bilde av Hæge Nore

Hæge Nore