Kvalitetskriterier i høyere utdanning

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 452322
  • Start: 01.05.2011
  • Slutt: 30.11.2011
  • Finansiering: Næringslivets Hovedorganisasjon

Prosjektbeskrivelse

CIVITA har tatt initiativ til å opprette en ny kvalitetsportal for høyere utdanning, som skal ha som formål å informere potensielle studenter og arbeidsgivere om ulike læresteder og studier.
NIFU skal i den sammenhengen utarbeide et grunnlagsdokument som et utgangspunkt for å velge ut hvilke indikatorer som skal inkluderes i kvalitetsportalen.
Prosjektet har tre deler som samlet vil styrke grunnlaget for å vurdere innretningen på en kvalitetsportal, hvilke kvalitetskriterier som kan anvendes, og datagrunnlaget for en slik tjeneste:
Kvalitetsbegrepet: En drøfting av kvalitetsbegrepet i høyere utdanning og hvilke faktorer som påvirker kvaliteten av utdanningen, basert på eksisterende forskning.
Kvalitetskriterier: En gjennomgang av et utvalg kvalitetsrangeringer, portaler og indikatorsystemer internasjonalt – hvordan kvalitetsbegrepet operasjonaliseres i form av kvalitetskriterier i disse og hvilken effekt slike målinger har på lærestedene og på høyere utdanning mer generelt.
Datagrunnlag: En vurdering av tilgjengelighet, validitet og reliabilitet på norske data om kvalitet i høyere utdanning.

Deltagere

bilde av Per O Aamodt
Prosjektleder

Per O Aamodt