Livslang læring og seniorers ”employability”

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 451684
  • Start: 01.08.2014
  • Slutt: 30.09.2015
  • Finansiering: Kreftforeningen

Prosjektbeskrivelse

NIFU skal i samarbeid med Proba samfunnsanalyse undersøke hvordan ulike former for opplæring kan bidra til å få seniorer til å stå lengre i arbeid.

Målet er å bidra til å skape et kunnskapsgrunnlag for arbeidet Senter for seniorpolitikk (SSP) gjør for å bidra til at norsk arbeids- og samfunnsliv får økt kunnskap om hva som motvirker utstøting og hva som fremmer økt yrkesdeltakelse blant arbeidslivets seniorer.

Prosjektet svarer på følgende:

  • Hva bidrar til å fremme livslang læring på arbeidsplassene?
  • Hvilke begrensninger og hindringer opplever seniorene for kompetanse-utvikling på arbeidsplassen og for deltagelse i etter- og videreutdanning?
  • På hvilken måte kan virksomhetene legge til rette for livslang læring?
  • Hvordan kan livslang læring bidra til å mobilisere seniorene på en bedre måte?

Spørsmålene blir besvart gjennom statistiske analyser, analyser av intervjuer og observasjon på arbeidsplasser.

Prosjektet ledes av Proba ved daglig leder Lars-Erik Becken, med NIFU som underleverandør. Ved NIFU utføres prosjektet av Pål Børing, Dorothy Sutherland Olsen og Tone Cecilie Carlsten med sistnevnte som kontaktperson. Sveinung Skule, Per Olaf Aamodt og Jens B. Grøgaard utgjør NIFUs interne team av kvalitetssikrere.

Sluttrapport skal foreligge i oktober 2015.

Deltagere

bilde av Tone Cecilie Carlsten
Prosjektleder

Tone Cecilie Carlsten