Plain building – plain sailing? Knowledge exploitation in the construction industry

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 451887
  • Start: 01.06.2010
  • Slutt: 01.10.2011
  • Finansiering: Norges forskningsråd

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet «Plain Building – Plain Sailing? Knowledge exploitation in the building and construction industry» har bidratt til et kunnskapsmessig grunnlag som gjør det mulig å se kunnskapsprosessene i bygging i et nytt perspektiv. Gjennom nærstudier av prosjekter og av hva som skjer på byggeplass har forskerne konkludert at den formen for produksjon som er dominerende i bygging har grunnleggende trekk som skiller den fra så vel industriell masseproduksjon, som fra håndverksmessig produksjon.

En avgjørende faktor i byggevirksomhet er kompleksitet. Kompleksiteten i bygging er ofte svært høy, og den er av mange forskjellige slag. Bygging som produksjonsform er karakterisert ved andre måter å håndtere kompleksitet på, enn for eksempel industriell masseproduksjon. Analysen av kunnskapsprosesser har gitt ny kunnskap om hvordan problemer i bygging, for eksempel knyttet til sikkerhet i byggeprosessen og kvalitet og feil i det som bygges, henger sammen med kompleksitetsutfordringene og måten disse takles på. Gjennom studien har vi fått en ny forståelse av hvordan kompleksitet normalt håndteres i bygging, og ny innsikt i hva som skal til for å styrke evnen til kompleksitetshåndtering i fremtiden.

I prosjektet har viktige sider av både produksjons- og innovasjonssystemet i byggenæringen blitt belyst forskningsmessig. Vi har studert kommunikasjon og beslutningsprosesser i byggeprosjekter. I egne rapporter har vi vurdert hvordan fagutdanning og høyere utdanning er tilpasset den virkeligheten som møter yrkesutøvere i byggeprosjekter (både i prosjektering og på byggeplass). Innovasjonssystemet i byggenæringen er blitt analysert, og den store betydningen byggevareprodusenter og –leverandører både når det gjelder å definere og å dekke kunnskapsbehov, er blitt beskrevet i en egen rapport.

Prosjektet har blitt gjennomført i nært samarbeid med næringen, og spesielt med den store entreprenørvirksomheten i Veidekke, som har engasjert seg sterkt i det arbeidet som har vært gjort. Både i forbindelse med overordnet HMS-strategi, og generelt i strategiarbeidet i denne bedriften, har dialogen med forskerne i prosjektet og de analysene som har blitt gjennomført vært av stor betydning. Slik har prosjektet, gjennom tett integrasjon til nøkkelpersoner i bedriften, kunnet bidra til den nyskaping og de prosessinnovasjoner som bedriften har arbeidet med å få frem.

Deltagere

bilde av Finn Ørstavik
Prosjektleder

Finn Ørstavik