Statusundersøkelse – likestilling i barnehagen

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 451768
  • Start: 01.06.2014
  • Slutt: 30.11.2014
  • Finansiering: Norges forskningsråd

Prosjektbeskrivelse

I følge Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene skal det gjennomføres en statusundersøkelse om likestillingsarbeidet i barnehagen (BLD 2011). I handlingsplanen defineres følgende mål for barnehagen innenfor tema likestilling:

  • Regjeringen vil at barnehagene og utdanningssektoren skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.
  • Regjeringen vil arbeide for å øke andelen menn ansatt i barnehagene til 20 prosent.

Dette er en videreføring av målene i Handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnopplæring (2008 – 2010). NIFU skal gjennom denne undersøkelsen kartlegge likestillingsarbeidet i barnehagen – hva gjøres, hvilken prioritet har likestillingsarbeid i barnehagen, hva oppleves som utfordringer, drivere og barrierer?

Hovedkildene til informasjon om de to overordnede målene vil være å finne blant ledere og ansatte i barnehagene. Det er de som har sitt daglige arbeid i barnehagene, som best kan beskrive hvordan barnehagene jobber med å fremme likestilling, motarbeide alle former for diskriminering, samt arbeider for å øke andelen menn ansatt i barnehagene. Statusundersøkelsen vil derfor ha en praksisnær tilnærming til problemstillingene. Videre vil statusundersøkelsen basere seg på flere datakilder, innsamlet med bruk av ulike metoder, både kvalitative og kvantitative.

Ved hjelp av en landsrepresentativ spørreundersøkelse til barnehagestyrere i offentlige og private barnehager vil overordnede problemstillinger kartlegges. I tillegg vil statusundersøkelsen omfatte kvalitative intervju med ledere og ansatte i et utvalg barnehager, samt fokusgruppeintervju med faglig ansatte og studenter ved barnehageutdanningene. For å sikre et bredest mulig utvalg, vil både barnehager med (relativt) høy andel menn, barnehager med lav andel menn, samt barnehager i tettbygde/urbane deler av landet og barnehager i mindre tett bygde deler av landet bli inkludert i studien.

Deltagere

bilde av Solveig Holen
Prosjektleder

Solveig Holen