Videregående opplæring – tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? (12820363)

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 451955
  • Start: 01.09.2013
  • Slutt: 30.11.2013
  • Finansiering: Næringslivets Hovedorganisasjon

Prosjektbeskrivelse

Det er klare indikasjoner på at en del elever som gjennomfører og består videregående opplæring hverken blir godt nok studieforberedt eller yrkesforberedt. Formålet med prosjektet er å belyse mismatch mellom den kompetansen elevene får i videregående opplæring og de kompetansekravene de møter i henholdsvis arbeidsliv og høyere utdanning. Noen effekter av slik mismatch vil også bli belyst.
 
Prosjektet har to delprosjekter med hver sin hovedproblemstilling
  • Har alle elever som fullfører og består videregående opplæring med generell studiekompetanse tilstrekkelig grunnlag til å gjennomføre høyere utdanninger med generell studiekompetanse som opptakskrav? Er alle elevene å anse som studieforberedt når de har bestått kravene til generell studiekompetanse?
  • I hvilken grad er det for svak tilpasning mellom yrkesfagene som tilbys i videregående opplæring på den ene siden, og yrker og kompetansebehov i arbeidslivet på den andre?
Problemstillingene blir belyst gjennom sammenstilling av eksisterende forskning kombinert med nye analyser av registerdata fra SSB. Delprosjektene vil drøfte hvilke problemstillinger og utfordringer vi ser for utdanningsstrukturen ut fra dette. Resultatene fra prosjektet vil publiseres i form av en NIFU-rapport.

Deltagere

bilde av Sveinung Skule
Prosjektleder

Sveinung Skule