Virkemiddelevaluering av Yggdrasil Mobilitetsprogram for utenlandske ph.d-studenter og yngre forskere for forskningsopphold i Norge (12820336)

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 451766
  • Start: 21.05.2013
  • Slutt: 07.09.2013
  • Finansiering: Norges forskningsråd

Prosjektbeskrivelse

NIFU skal gjøre en evaluering finansieringsvirkemiddelet Yggdrasil Mobilitetsprogram for å kunne vurdere 1) hvorvidt formålet med ordningen oppfylles og 2) hvorvidt det finnes endringsbehov ved en eventuell videreføring av ordningen.

Formålet med ordningen er å bidra til å gjøre Norge til en attraktiv forskningsdestinasjon for høyt kvalifiserte utenlandske forskerrekrutter og unge forskere, bidra til en styrking av norske forskningsmiljøer, samt bidra til internasjonalisering av norsk forskning.

For å vurdere endringsbehov vil vi se nærmere på rammebetingelsene for, og administrasjon av ordningen, samt sammenligne Yggdrasil med andre, lignende virkemidler.

Datainnsamling vil i hovedsak skje gjennom kvalitative metoder; intervju og gruppeintervju.

Deltagere

bilde av Trude Røsdal
Prosjektleder

Trude Røsdal