Vurdering av Luftkrigsskolens yrkesrelevans (VALKYR)

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 451776
  • Start: 01.03.2014
  • Slutt: 01.02.2015
  • Finansiering: Norges forskningsråd

Prosjektbeskrivelse

NIFU deltar i 2014 på et FoU-prosjekt ved Luftkrigsskolen (LKSK). Målet med prosjektet er å analysere ulike interessenters vurdering av yrkesrelevansen av studier ved LKSK. Relevans av studiene ses i forhold til samtlige operasjonsnivåer i Forsvaret og til signaler i gjeldende langtidsplan for Forsvarssektoren. Studien skal brukes til kvalitetssikring av skolens militærfaglige og militærpedagogiske virksomhet.

Prosjektet har en arbeidsform som bringer forskerne i samspill med Forsvaret og offiserer innen Luftmakt og fellesoperative systemer, og med skolens fagansatte og kadetter innen fagområdene luftmakt og teknologi, ledelse og internasjonalt samarbeid. Metodisk vil prosjektet baseres på relevante dokumenter og intervjuer med sentrale aktører i Luftforsvaret og Forsvarssektoren forøvrig.

Prosjektleder i NIFU er forsker Tone Cecilie Carlsten. Seniorforsker Per Olaf Aamodt er kvalitetssikrer. Arbeidet utføres i samarbeid med førsteamanuensis Ingunn Dahler Hybertsen, som er FoU-prosjektets faglig ansvarlige ved Luftkrigsskolen.

Deltagere

bilde av Tone Cecilie Carlsten
Prosjektleder

Tone Cecilie Carlsten