Publikasjoner

Rapporter

Arbeidsnotater

Vitenskapelige publikasjoner

Indikatorrapporten
Samlet oversikt over status innenfor forskning, innovasjon, vitenskap og teknologi

Doktorgrader i tall
Nyhetsblad som utgis i to utgaver per år

FoU i Norden
Informasjonsblad om nordisk FoU-statistikk

Instituttkatalogen
Oversikt over forskningsinstitutter og institusjoner med FoU-aktivitet

Forskningspolitikk
Åpent og uavhengig organ for fagbasert analyse og debatt om forskning, høyere utdanning og innovasjon

Historiske publikasjoner
NAVFs utredningsinstitutt (1954-1995) og STEP (1994-2005)

De fleste av NIFUs publikasjoner og utgivelser ligger arkivert i Bibsys Brage.

nyeste publikasjoner

Forskning & innovasjon

  Grunnopplæring

høyere utdanning

Statistikk & indikatorer

6 feb 2018Grunnopplæring

Spørsmål til Skole-Norge høsten 2017 : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere

Rapport

NIFU-rapport 2017:31. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har en treårig rammeavtale for 2017–2019 med Utdanningsdirektoratet om å gjennomføre halvårlige spørreundersøkelser rettet mot skoler og skoleeiere. Undersøkelsene er kjent som ...

Les mer
1 feb 2018Statistikk & indikatorer

Likestilling blant professorene : Simulering av likestilling blant professorer ved norske universiteter og høgskoler

Arbeidsnotat

NIFU Arbeidsnotat 2018:1. Dette arbeidsnotatet inneholder statistikk om kjønnsbalansen blant professorer ved norske universiteter og høgskoler, samt en simulering som undersøker hvor mange av de nye professorene som må være kvinner for å oppnå en 50/50 kjønnsbalanse innen ...

Les mer
31 jan 2018Høyere utdanning

Kompetanseutnyttelse blant mastere to–tre år etter eksamen : Resultater fra Spesialkandidatundersøkelsen 2017

Rapport

NIFU-rapport 2018:2. Denne rapporten presenterer resultater fra en spørreundersøkelse blant personer som fullførte en mastergrad eller tilsvarende i 2014. De var utdannet i humanistiske og estetiske fag, samfunnsfag og juss, økonomisk-administrative og naturvitenskapelige og tekniske fag. ...

Les mer
31 jan 2018Grunnopplæring

Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen : Delrapport 3

Arbeidsnotat

NIFU Arbeidsnotat 2017:14 / Fafo-notat 2018:1. Dette er den tredje delrapporten i evalueringen av forsøk med vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen. Den samlede evalueringsperioden er 2014 til 2018. Prosjektet er et samarbeid mellom Fafo og NIFU. Denne delrapporten handler om ...

Les mer
23 jan 2018Høyere utdanning

Pathways to quality in higher education : Case studies of educational practices in eight courses

Rapport

NIFU Report 2018:3. This report is produced in the framework of the project “Quality of Norwegian Higher Education: Pathways, Practices and Performances”, funded through the program Research and Innovation in the Educational Sector (FINNUT), Research Council Norway (RCN). The focus of the study is on exploring ...

Les mer
16 jan 2018Grunnopplæring

Det første året: Gjennomføring av videregående opplæring i Østfold 2016-2021. Delrapport 1

Arbeidsnotat

NIFU Arbeidsnotat 2017:11. NIFU gjennomfører et femårig prosjekt hvor vi følger elevene som begynte i videregående skole i Østfold fylkeskommune i august 2016 gjennom videregående opplæring. Elevene skal følges ut skoleåret 2020-2021. Formålet med prosjektet er å etablere en dypere ...

Les mer
8 jan 2018Forskning & innovasjon

Arenasammensetning og finansieringssystem for primærnæringsinstituttene : Alternativer for fremtidig organisering

Rapport

NIFU-rapport 2017:16. Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Norges forskningsråd og drøfter arenaorganiseringen og basisfinansieringssystemet for primærnæringsinstituttene og alternativer for den fremtidige organiseringen av dette. Rapporten vil være et innspill til den pågående evalueringen av ...

Les mer
29 des 2017Forskning & innovasjon

Empirical Research Avenues for Regional Policy Elaboration

Arbeidsnotat

NIFU Arbeidsnotat / Working Paper 2017:15. This Working Paper presents the findings from an exploratory analysis financed by the FORINNPOL-programme (project no. 271925/O50) and the BIONÆR-programme (project no. 244249) under the Research Council of Norway (RCN). The main purpose of the ...

Les mer
1 feb 2018Statistikk & indikatorer

Likestilling blant professorene : Simulering av likestilling blant professorer ved norske universiteter og høgskoler

Arbeidsnotat

NIFU Arbeidsnotat 2018:1. Dette arbeidsnotatet inneholder statistikk om kjønnsbalansen blant professorer ved norske universiteter og høgskoler, samt en simulering som undersøker hvor mange av de nye professorene som må være kvinner for å oppnå en 50/50 kjønnsbalanse innen ...

Les mer
8 jan 2018Forskning & innovasjon

Arenasammensetning og finansieringssystem for primærnæringsinstituttene : Alternativer for fremtidig organisering

Rapport

NIFU-rapport 2017:16. Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Norges forskningsråd og drøfter arenaorganiseringen og basisfinansieringssystemet for primærnæringsinstituttene og alternativer for den fremtidige organiseringen av dette. Rapporten vil være et innspill til den pågående evalueringen av ...

Les mer
20 okt 2017Statistikk & indikatorer

Ressurser og resultater innenfor norsk rettsvitenskapelig forskning

Arbeidsnotat

NIFU Arbeidsnotat 2017:9. Dette arbeidsnotatet er utarbeidet etter avtale med Norges forskningsråd og er en oppdatering av tilsvarende notat fra 2013. Notatet inneholder oppdatert statistikk om strukturelle rammevilkår for de rettsvitenskapelige forskningsmiljøene som ble evaluert av ...

Les mer
13 sep 2017Statistikk & indikatorer

Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2016 : Hovedresultater og dokumentasjon

Rapport

NIFU-rapport 2017:18. I denne rapporten sammenfatter vi hovedresultater fra NIFUs måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid i helseforetak og private, ideelle sykehus i 2016. Den dokumenterer dessuten rapporteringsopplegget for, og gjennomføringen av, ressursmålingen, den tolvte i ...

Les mer
27 aug 2017Forskning & innovasjon

NHOs Kompetansebarometer 2017 : Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2017

Arbeidsnotat

NIFU Arbeidsnotat 2017:7. Dette arbeidsnotatet presenterer noen hovedresultater fra NHOs kompetansebarometer for 2017. Kompetansebarometeret er en spørreundersøkelse om kompetansebehov til alle NHOs bedrifter. Kartleggingen har vært gjennomført årlig de siste fire år, og det er dermed mulig å ...

Les mer
23 jun 2017Statistikk & indikatorer

A Norwegian pillar in Svalbard: the development of the University Centre in Svalbard (UNIS)

Vitenskapelig artikkel

Artikkel i tidsskriftet Polar Record, publisert online 7. mars 2017. Abstract: The University Centre in Svalbard (UNIS) is a unique institution with a history that is closely related to Norwegian policy regarding Svalbard, and to clever development of a highly specialised Arctic ...

Les mer
15 jun 2017Statistikk & indikatorer

Norwegian Polar Research & Svalbard Research: Publication Analysis

Rapport

NIFU-rapport 2017:6. Som ledd i en pågående evaluering av norsk polarforskning, har NIFU gjennomført en publiserings- og siteringsanalyse av denne forskningen. Analysen omfatter norsk polarforskning generelt og norsk og utenlandsk forskning på Svalbard. Prosjektet er gjennomført på oppdrag av ...

Les mer
10 Mai 2017Statistikk & indikatorer

Utdanningsforskning i Norge 2015: Ressurser og resultater

Rapport

NIFU-rapport 2017:4. NIFU har for femte gang kartlagt norsk utdanningsforskning. Rapporten gir en oversikt over ressurser til forskning og utviklingsarbeid (FoU) på utdanningsfeltet målt i driftsutgifter og menneskelige ressurser. Vi har kartlagt innretningen av FoU-innsatsen etter fagfelt, ...

Les mer
31 jan 2018Høyere utdanning

Kompetanseutnyttelse blant mastere to–tre år etter eksamen : Resultater fra Spesialkandidatundersøkelsen 2017

Rapport

NIFU-rapport 2018:2. Denne rapporten presenterer resultater fra en spørreundersøkelse blant personer som fullførte en mastergrad eller tilsvarende i 2014. De var utdannet i humanistiske og estetiske fag, samfunnsfag og juss, økonomisk-administrative og naturvitenskapelige og tekniske fag. ...

Les mer
23 jan 2018Høyere utdanning

Pathways to quality in higher education : Case studies of educational practices in eight courses

Rapport

NIFU Report 2018:3. This report is produced in the framework of the project “Quality of Norwegian Higher Education: Pathways, Practices and Performances”, funded through the program Research and Innovation in the Educational Sector (FINNUT), Research Council Norway (RCN). The focus of the study is on exploring ...

Les mer
15 nov 2017Høyere utdanning

Mindre interesse for forskning blant mastergradskandidater?

Arbeidsnotat

NIFU Arbeidsnotat 2017:13.  Dette notatet er skrevet på oppdrag av Forskerforbundet. Det belyser interessen for en forskerkarriere blant nyutdannede mastergradskandidater på to ulike tidspunkter, senhøsten 2013 og 2015. Analysene er basert på NIFUs kandidatundersøkelser (undersøkelser et halvt ...

Les mer
19 okt 2017Høyere utdanning

Variasjoner i sykepleierutdanningene

Rapport

NIFU-rapport 2017:22. Formålet med denne rapporten er å belyse variasjoner i norske sykepleierutdanninger. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund ...

Les mer
22 sep 2017Høyere utdanning

Research collaboration in groups and networks: differences across academic fields

Vitenskapelig artikkel

Artikkel i tidsskriftet Scientometrics, publisert online 4. september 2017. Abstract: The purpose of this paper is to give a macro-picture of collaboration in research groups and networks across all academic fields in Norwegian research universities, and to examine the relative importance ...

Les mer
21 sep 2017Grunnopplæring

Evaluering av videreutdanningstilbudet Matematikk 1-MOOC 2016-2017 : Et storskala videreutdanningstilbud for matematikklærere i barneskolen

Rapport

NIFU-rapport 2017:20. Matematikk 1-MOOC er et videreutdanningstilbud for matematikklærere som underviser på 1.–7. trinn. Tilbudet inngår i satsingen Kompetanse for kvalitet og gir 30 studiepoeng over ett studieår. Lærere kan søke vikar- og stipendmidler for å delta. Matematikk 1-MOOC ble ...

Les mer
1 sep 2017Grunnopplæring

Den virtuelle matematikkskolen skoleåret 2016-2017 : Evaluering av tilbudene DVM-U, DVM-Pluss og DVM-1T

Rapport

NIFU-rapport 2017:15.  Den virtuelle matematikkskolen (DVM) er et nettbasert tilbud for elever på ungdomsskoletrinnet. Målet er å prøve ut nye former for IKT-basert opplæring for å skape mestringsfølelse og motivasjon gjennom nivåtilpasset opplæring i matematikk. Målgruppen er både elever ...

Les mer
29 aug 2017Høyere utdanning

Professional higher education institutions as organizational actors

Vitenskapelig artikkel

Artikkel i tidsskriftet Tertiary Education and Management, publisert online 7. september 2017. Abstract: Organizational actorhood is a term that has gained prominence in literature about higher education as a way to describe some of the key global change processes with emphasis on ...

Les mer
6 feb 2018Grunnopplæring

Spørsmål til Skole-Norge høsten 2017 : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere

Rapport

NIFU-rapport 2017:31. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har en treårig rammeavtale for 2017–2019 med Utdanningsdirektoratet om å gjennomføre halvårlige spørreundersøkelser rettet mot skoler og skoleeiere. Undersøkelsene er kjent som ...

Les mer
31 jan 2018Grunnopplæring

Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen : Delrapport 3

Arbeidsnotat

NIFU Arbeidsnotat 2017:14 / Fafo-notat 2018:1. Dette er den tredje delrapporten i evalueringen av forsøk med vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen. Den samlede evalueringsperioden er 2014 til 2018. Prosjektet er et samarbeid mellom Fafo og NIFU. Denne delrapporten handler om ...

Les mer
16 jan 2018Grunnopplæring

Det første året: Gjennomføring av videregående opplæring i Østfold 2016-2021. Delrapport 1

Arbeidsnotat

NIFU Arbeidsnotat 2017:11. NIFU gjennomfører et femårig prosjekt hvor vi følger elevene som begynte i videregående skole i Østfold fylkeskommune i august 2016 gjennom videregående opplæring. Elevene skal følges ut skoleåret 2020-2021. Formålet med prosjektet er å etablere en dypere ...

Les mer
19 des 2017Grunnopplæring

Pilotering av lærerspesialistordningen i Oslo 2015-2017 : Sluttrapport basert på data fra spørreundersøkelser til lærerspesialister, deres kolleger og ledere

Rapport

NIFU-rapport 2017:27. Denne rapporten er utarbeidet av NIFU på oppdrag fra Utdanningsetaten i Oslo. Data som er analysert og som presenteres i form av enkle figurer, er i utgangspunktet samlet inn for prosjektet Evaluering av piloteringen av ordningen med lærerspesialister i skoleårene ...

Les mer
19 des 2017Grunnopplæring

Sluttrapport fra evaluering av pilotering av lærerspesialistordningen i norsk og realfag

Rapport

NIFU-rapport 2017:26. Evaluering av pilotering av ordning med lærerspesialister er utført i samarbeid mellom NIFU og NTNU Samfunnsforsking på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Dette er sluttrapporten fra evalueringen. Det ble også levert en delrapport etter første skoleår av pilotperioden, og ...

Les mer
1 des 2017Grunnopplæring

Effekter av opplæringstilbud for tospråklige elever og kompetansehevingstiltak for voksne innvandrere : En kunnskapsoversikt

Rapport

NIFU-rapport 2017:30. På oppdrag av Kunnskapsdepartementet har NIFU i samarbeid med NOVA gjennomført en systematisk kunnskapsoversikt om effekter av opplæringstilbud til barn av innvandrere med svake ferdigheter i skolens undervisningsspråk og kompetansehevingstiltak for varig tilknytning til arbeidslivet for ...

Les mer
21 nov 2017Grunnopplæring

«Eget behov for faglig fordypning» : Om fagskoleutdanning i helse og sosial

Rapport

NIFU-rapport 2017:25. Rapporten undersøker betydningen av fagskoleutdanning i helse og sosial, gjennom å intervjue kandidater som har gjennomført slik utdanning. Hva betyr fagskoleutdanningen i forhold til videre karriere i arbeidsfeltet og i utdanningssystemet, og hva betyr den for den ...

Les mer
6 nov 2017Grunnopplæring

Deltakerundersøkelsen for barnehageansatte 2017 : Resultater fra en spørreundersøkelse blant ansatte i barnehagen som har tatt videreutdanning innenfor strategien «Kompetanse for fremtidens barnehage»

Rapport

NIFU-rapport 2017:23. Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Rapporten presenterer resultater fra Deltakerundersøkelsen for barnehager 2017, en spørreundersøkelse rettet mot barnehageansatte som har tatt videreutdanning i regi av strategien Kompetanse for fremtidens ...

Les mer
8 jan 2018Forskning & innovasjon

Arenasammensetning og finansieringssystem for primærnæringsinstituttene : Alternativer for fremtidig organisering

Rapport

NIFU-rapport 2017:16. Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Norges forskningsråd og drøfter arenaorganiseringen og basisfinansieringssystemet for primærnæringsinstituttene og alternativer for den fremtidige organiseringen av dette. Rapporten vil være et innspill til den pågående evalueringen av ...

Les mer
29 des 2017Forskning & innovasjon

Empirical Research Avenues for Regional Policy Elaboration

Arbeidsnotat

NIFU Arbeidsnotat / Working Paper 2017:15. This Working Paper presents the findings from an exploratory analysis financed by the FORINNPOL-programme (project no. 271925/O50) and the BIONÆR-programme (project no. 244249) under the Research Council of Norway (RCN). The main purpose of the ...

Les mer
6 nov 2017Forskning & innovasjon

Statsbudsjettet 2018 : Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2018

Rapport

NIFU-rapport 2017:29. NIFU utarbeider årlig en oversikt over konsekvensene av Regjeringens forslag til statsbudsjett i Prop. 1 S for universiteter, høgskoler, forskningsråd og institusjoner med forskning. Denne rapporten utgjør den første delen av dette arbeidet. Den er en hurtigutredning som har ...

Les mer
12 okt 2017Forskning & innovasjon

Evaluering av Geminisenter-ordningen: en viktig ordning med uutnyttet potensial

Rapport

NIFU-rapport 2017:14. Geminisenter-ordningen ble etablert av NTNU og SINTEF i 2003 for å styrke samarbeidet mellom institusjonene på faggruppenivå. Siden har Universitetet i Oslo og St. Olavs Hospital kommet med i ordningen, som har som formål «å bygge større fagmiljøer med høyere kvalitet ...

Les mer
27 aug 2017Forskning & innovasjon

NHOs Kompetansebarometer 2017 : Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2017

Arbeidsnotat

NIFU Arbeidsnotat 2017:7. Dette arbeidsnotatet presenterer noen hovedresultater fra NHOs kompetansebarometer for 2017. Kompetansebarometeret er en spørreundersøkelse om kompetansebehov til alle NHOs bedrifter. Kartleggingen har vært gjennomført årlig de siste fire år, og det er dermed mulig å ...

Les mer
16 aug 2017Forskning & innovasjon

Unique, but still best practice? The Research Excellence Framework (REF) from an international perspective

Vitenskapelig artikkel

Artikkel i tidsskriftet Palgrave Communications, publisert online 15. august 2017. Abstract: Inspired by The Metric Tide report (2015) on the role of metrics in research assessment and management, and Lord Nicholas Stern’s report Building on Success and Learning from Experience (2016), ...

Les mer
4 aug 2017Forskning & innovasjon

IKT-sikkerhetskompetanse i arbeidslivet – behov og tilbud

Arbeidsnotat

NIFU Arbeidsnotat 2017:8.  IKT-sikkerhet ses på som en sentral utfordring på alle samfunnsnivåer; både for enkeltindivider, næringsliv, offentlig sektor, nasjonal infrastruktur og samfunnssikkerhet generelt. Mange peker på at utfordringer knyttet til IKT-sikkerhet øker; i dag er for eksempel ...

Les mer
27 jun 2017Forskning & innovasjon

Constraints and possibilities : A comparative study of public support to industry-oriented research and development

Rapport

NIFU report 2017:11. The Research Council of Norway has several funding schemes for public funding of industry-oriented research and development (R&D). The aim of this study is to investigate funding schemes in five other European countries, both in term of funding mix and patterns, what are the most important ...

Les mer
tilbake