Stor avslagsprosent i ny godkjenningsordning for utenlandsk utdanning

Hånd med lupe over enkel illustrasjon av fem personer hved siden av hverandre. Den midterste er under lupen.
Foto: Adobe Stock

Dette viser en ny studie av forskere ved NIFU som har evaluert godkjenningsordningen for utenlandsk fagskoleutdanning, som trådte i kraft i 2019.

Ordningen har siden oppstart vært administrert av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), nå under Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Datagrunnlaget for studien er en spørreundersøkelse til alle som har søkt om godkjenning av sin utdanning gjennom ordningen, NOKUTs registerdata om søkerne, intervjuer med blant annet NOKUTs ansvarlige og saksbehandlere for ordningen, arbeidsgivere, samt representanter for bransjeorganisasjoner og fagskolefeltet. Funnene kan oppsummeres i noen hovedpunkter:

  • Det store flertallet av søkerne får avslag, uten at de forstår hvorfor. Ifølge NOKUT skyldes den høye avslagsgrunnen at mange søker feil ordning. Søkerne er imidlertid uenige i at de er vurdert til å ha søkt feil ordning, og at utdanningen deres ikke er en fagskoleutdanning. Det tyder på at ordningen kommuniserer dårlig med de som søker.
  • Arbeidslivet kjenner i svært liten grad til, og har til nå kanskje heller ikke har vært klar for, ordningen. Den lave bruken av godkjenningsordningen må også forstås ut fra at de fleste fagskoleutdanningene foreløpig har en begrenset anerkjennelse i arbeidslivet, og at det ikke er krav om disse til bestemte stillinger.
  • Undersøkelsen finner ingen forskjell i arbeidsmarkedsutfall mellom de søkerne som har fått et godkjenningsvedtak og de som ikke har fått det. Ut fra svarene i spørreunderundersøkelsen er det likevel grunn til å anta at ordningen har hatt positiv betydning i arbeidslivet for en del av de som har fått godkjenning.
  • Mange faktorer peker i retning av at det vil være et økende behov for ordningen: Økte krav til formalisering av kompetanse og økende arbeidsinnvandring gir behov for bistand til «oversettelse» og dokumentasjon av utdanning, både for arbeidssøkere og arbeidsgivere. I tillegg kan det se ut til at fagskoleutdanning gradvis styrker sin posisjon og betydning i Norge, noe som kan føre til at også godkjenningsordningen blir viktigere.

Les rapporten her:

NIFU-rapport;2023:9 En godkjenningsordning som kan bli nyttig: Evaluering av godkjenningsordningen for utenlandsk fagskoleutdanning

For mer informasjon, kontakt:

Håkon Høst

Dr. polit, Forsker 1

Tlf: 99 70 99 45

E-post: haakon.host@nifu.no