Store fordeler med egne klasser for nyankomne elever

Lærere som underviser i egne klasser opplever at de kan gi barn og unge som nylig har kommet til landet nødvendig oppmerksomhet, tilrettelegging og oppfølging. Det er likevel ingen automatikk i at slik organisering gir god opplæring.

Det viser sluttrapporten fra prosjektet «Forskning på opplæringstilbud til nyankomne elever» som er gjennomført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet i tiden november 2021–mai 2024.

Formålet har vært å bringe frem dyptpløyende, beskrivende kunnskap om opplæringssituasjonen for barn og unge i alderen 6–24 år, som nylig har kommet til landet.

Rapporten viser at opplæringstilbudene må balansere språklig, faglig og sosial støtte til de nyankomne elevene, noe det kan være krevende å få til i ett og samme opplæringstilbud.

Den fremhever også viktigheten av at skolen har en velbegrunnet og gjennomtenkt plan for inkludering av nyankomne elever i skolefellesskapet, at lærerne har kompetanse på andrespråkslæring og at skolen arbeider systematisk for at de nyankomne elevene kan bygge relasjoner til hverandre og til andre elever.

Et annet viktig funn er fordelene ved egne klasser for nyankomne, fremfor innplassering i ordinære klasser hvor den særskilte norskopplæringen ofte blir for knapp.  

Lærere som i hovedsak underviser i egne klasser, rapporterer i vesentlig større grad enn lærere for ordinære klasser at de nyankomne elevene kjenner seg trygge på å snakke norsk i klassen. Å bruke norsk er en vesentlig del av innlæringsprosessen.

I sluttrapporten har forskerne rettet søkelyset mot inkludering som et vilkår for læring, bruk av kartleggingsverktøy og skolens beredskap for å støtte elever med psykososiale utfordringer eller traumer. Uklarheter og ulemper for nyankomne elever i lovverket har også kommet frem i analysene. 

I rapporten kan man også lese hvilke anbefalinger forskerne gir både til skoler og skoleeiere samt til nasjonale utdanningsmyndigheter, på grunnlag av prosjektets resultater.

NIFU har hatt prosjektansvar og samarbeidet med førsteamanuensis Gunhild Tveit Randen ved Høgskolen i Innlandet, professor emeritus Anne Golden ved MultiLing, Universitetet i Oslo og seniorforsker Brit Oppedal ved Folkehelseinstituttet.

«Vilkår for inkluderende opplæring Sluttrapport fra prosjektet: Forskning på opplæringstilbud til nyankomne elever» (NIFU-rapport 2024:4)

For mer informasjon, kontakt:
Berit Lødding, forsker 1
466 85 801
berit.lodding@nifu.no