Stort flertall høyt motivert for rektorutdanning

Shutterstock

Deltakere på den nasjonale rektorutdanningen er fornøyde og synes at utdanningen er relevant, til tross for lite avlastning i oppgaver i lederjobben underveis i studieløpet.

Det viser en ny NIFU-rapport skrevet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Det er lang tradisjon for å ha videreutdanningsprogram rettet mot skoleledere i Norge. Rektorutdanningen tilbys på oppdrag av Utdanningsdirektoratet i perioden 2020–2025.

I år er tredje gang NIFU gjennomfører deltakerundersøkelsen i denne perioden. Formålet for undersøkelsen har vært å finne ut hvordan deltakerne har opplevd rektorutdanningen og hvilken kompetanse de har utviklet.

Rapportens hovedfunn:

  • Høy motivasjon, fortsatt manglende tilrettelegging.Ni av ti deltakere uttrykker høy grad av motivasjon. På spørsmål om skoleledernes motivasjon har endret seg underveis, viser svar fra et åpent tekstfelt at deltakere som ikke var spesielt motiverte fra starten, ofte sier at de ble mer motiverte.
  • Økt erfaringsdeling og samarbeid med skoleeier.I årets undersøkelse finner vi en signifikant økning i andelen som oppgir at de har fått tilbakemeldinger på egen ledelse og som har diskutert ny kunnskap med kollegaer, sammenlignet med tilsvarende undersøkelse i 2022.
  • Egenarbeid og erfaringsdeling viktigst for deltakernes læringsutbytte.Praksisrettet arbeid vurderes generelt sett ikke som like betydningsfullt, bortsett fra tilbakemeldinger på egen lederpraksis, som får en høy vurdering.
  • Ferdighetstrening i utdanningen.Flest deltakerne er enige i at utdanningen har styrket deres evne til å anvende forskningsbasert kunnskap i lederrollen. Mellom fem og seks av ti deltagere er enige i at de har forbedret ferdighetene sine når det gjelder å håndtere vanskelige situasjoner, involvere personalet i beslutningsprosesser og lede faglige diskusjoner.
  • Deltakernes utviklingsarbeid fremmer læring.Fire av fem deltakere vurderer utviklingsarbeidet som viktig for eget læringsutbytte, og nær halvparten beskriver det som svært viktig.
  • Flere opplever utdanningen som svært relevant.Ni av ti deltakerne i rektorutdanningen er overveiende positive til utdanningens relevans, og mener utdanningen kombinerer praksis og teori på en god måte.
  • Fortsatt betydelig læringsutbytte og stor tilfredshet blant deltakerne.Et stort flertall på ni av ti deltakere oppgir å være svært fornøyde med utdanningen, og nær halvparten svarer at de i stor grad har forandret egen praksis.

Utdanningen går over tre semestre, og deltakerne avsluttet utdanningen høsten 2023. Vi minner om at det alltid er en viss risiko for skjevhet i utvalget i slike undersøkelser, for eksempel kan det være at de som er tilfredse er mer tilbøyelige til å svare enn de som er misfornøyde med videreutdanningen.

«Deltakerundersøkelsen for den nasjonale rektorutdanningen 2023» (NIFU-rapport 2024:6)

For mer informasjon, kontakt:
Rønnaug H. Lyckander, forsker 2
996 43 497
ronnaug.lyckander@nifu.no