Teknologi i høyere utdanning: mer oppmerksomhet på digitale verktøy enn pedagogiske perspektiver

Mye forskning har et teknologifokus, færre vektlegger pedagogiske perspektiver i bruken av digital teknologi i høyere utdanning, viser en kunnskapsoppsummering fra NIFU.

Et nytt arbeidsnotat fra NIFU presenterer en kunnskapsoppsummering om bruken av digital teknologi i høyere utdanning. Studien tar for seg internasjonal forskning på ordinære undervisningssituasjoner.

Funn fra oppsummeringen viser at mye forskning på området har et teknologifokus, der oppmerksomheten først og fremst er på digitale verktøy og hvordan de kan benyttes i undervisning. 

Færre studier vektlegger pedagogiske eller didaktiske perspektiver i bruken av digital teknologi i høyere utdanning.

Forskningslitteraturen indikerer også at mange studenter og undervisere er fornøyde med hvordan digital teknologi brukes i høyere utdanning. Dette gjelder spesielt der digital teknologi brukes som et supplement til mer tradisjonelle (fysiske og ikke-digitale) undervisningsaktiviteter.

På samme tid er både studenter og undervisere skeptiske til at digital teknologi erstatter undervisningsaktiviteter med fysisk oppmøte. Dette begrunnes blant annet med viktigheten av sosial interaksjon og fysisk tilstedeværelse i mange læringsaktiviteter. 

Kunnskapsoppsummeringen er en del av en større undersøkelse om pedagogisk bruk av digital teknologi i høyere utdanning (DIGITEK-HU). Prosjektet gjennomføres av NIFU, i samarbeid med Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Oslo, på oppdrag fra HK-dir, Sikt og NOKUT.

«The use of digital technology in higher education: A literature review» (NIFU Arbeidsnotat 2024:7)

For mer informasjon, kontakt:
Fride Flobakk-Sitter
fride.flobakk-sitter@nifu.no
(+47) 476 61 507