Vanskelig å finne effekter av Utdanningsløftet 2020

High school lobby with blue color lockers, perspective view. Students storage cabinets, closed metal doors, gray color room interior background. 3d illustration

Dette viser et nytt arbeidsnotat fra NIFU med fokus på deltakelse i videregående opplæring.

NIFU har publisert et nytt notat om mulige virkninger av fire av tiltakene i Utdanningsløftet 2020 på deltakelsen i videregående opplæring. Notatet er basert på nye registerdata om utviklingen i antall elever uten rett til videregående opplæring og nye lærekontrakter.

NIFU-forskerne konkluderer med at:

  • Det har vært få deltakere i opplæringstiltakene gjennom Utdanningsløftet 2020 i forhold til hva det var bevilget penger til.
  • Med et visst forbehold om svakheter i datagrunnlaget, har Utdanningsløftet ikke kunnet forhindre at antallet deltakere i videregående opplæring har gått ned. Det gjaldt for 2020 og 2021, og det gjelder også for 2022.
  • Registerdata viser at tiltakenes målgrupper, dvs. voksne og ungdom som har mistet retten, også har gått ned som andel og i antall elever. Det er grunn til å tro at en del av forklaringen på dette kan være fylkeskommunenes registrerings-, inntaks- og rapporteringspraksiser.
  • Det var en rekordstor vekst i antall lærekontrakter i 2021. Den ligger over det konjunkturoppgangen og den generelle veksten i lærlingordningen skulle tilsi. Vi har imidlertid ikke tilstrekkelige data til å kunne si noe om en eventuell effekt av læreplasstiltakene i fylkeskommunene.

Les arbeidsnotatet her: NIFU Arbeidsnotat 2023:4

For mer informasjon, kontakt:
Håkon Høst, forsker 1
Tlf. (+47) 997 09 945
e-post: haakon.host@nifu.no