17. august 2018

Nye engelskspråklige bøker om fag- og yrkesopplæring i de nordiske landene

Til tross for at de nordiske landene er interessante eksempler for komparative studier av utdanningssystem, er det begrenset med engelskspråklig litteratur om fag- og yrkesopplæring i Norden.
16. august 2018

Nerdenes hevn: Kulturell kapital og morgensdagens eliter

Elitens avkom har høyere sannsynlighet for selv å ende opp i eliteposisjoner enn de som ikke har elitebakgrunn – selv om skolesystemet har et eksplisitt mål om å utjevne slike forskjeller. Vellykket forvaltning av kulturell kapital er en sentral del av denne prosessen. På prestisjetunge Oslo katedralskole er en «nerdete» dyrking av klassisk dannelseskultur en sentral del av selvidentiteten.
15. august 2018

Mastere fornøyd med utdanning, lærested og relevans

Masterne er i all hovedsak fornøyd med utdanningen og lærestedet, og også med utdanningens relevans for arbeidslivet.
13. august 2018

Nasjonal språkstrategi på riktig spor

Hovedtiltakene i strategien Språkløyper virker i tråd med intensjonen, og fører til økt kompetanse og høyere prioritering av arbeidet med språk-, lese- og skriveferdigheter i kommunene.
30. juli 2018

Fremragende forelesere eller aktive studenter: Hva skaper kvalitet i høyere utdanning?

Velkommen til debatt på Arendalsuka! Torsdag 16. august kl. 13:30. Sted: Café Lindvedske hus, Nedre Tyholmsvei 7b.
29. juli 2018

Etterspør høy språkkompetanse

En ny rapport påpeker at arbeidslivet etterspør høy språkkompetanse og norsk fagspråk. Likevel får dette samfunnsbehovet mindre oppmerksomhet enn utdanningspolitiske mål om å internasjonalisere norsk høyere utdanning.
28. juni 2018

Nytt om vurdering i norskfaget

Et forsøk viser at det ikke er forskjeller i standpunktkarakterer mellom elever som har deltatt i forsøk med færre halvårskarakterer i norsk, og elever som ikke har deltatt i forsøket.
25. juni 2018

Første kapittel av Indikatorrapporten 2018 er publisert: Samlet FoU-innsats utgjorde 63 milliarder i 2016

Her omtales Norges samlede innsats til forskning og utvikling (FoU), samt mer detaljerte beskrivelser av FoU-innsatsen innenfor hver av de tre FoU-utførende sektorene næringslivet, universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren.
22. juni 2018

Tjenestestøtteprogrammet: mindre relevant, men også motiverende

For å styrke kompetansen i det kommunale barnevernet har Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) iverksatt flere tiltak. På oppdrag fra Bufdir har NIFU gjennomført en evaluering av ett av disse tiltakene: tjenestestøtteprogrammet.