25. november 2022

Statlig forvaltning med økende egen FoU?

I NIFU Innsikt 2022:11 undersøker vi hvorvidt statlige forvaltningsorganer driver eget forsknings- og utviklingsarbeid (FoU). NIFU undersøker omfanget av, og drøfter grunner til, at statlig forvaltning utfører FoU internt.
25. november 2022

Skole- og barnehageledere motiverte for modulbasert videreutdanning

Samtidig oppleves det krevende å ta utdanningen på toppen av daglige oppgaver og ansvar. Nesten én av ti avbryter studiet, noe som er høyere enn ved rektorutdanningen og styrerutdanningen.
17. november 2022

Artikkel: Smågruppeundervisning i matematikk øker elevenes prestasjoner

NIFUs forskere Vibeke Opheim, Kari Vea Salvanes og Astrid Marie Jorde Sandsør har, sammen kolleger ved NTNU Samfunnsforskning og Institutt for samfunnsforskning, publisert en artikkel i det anerkjente tidsskriftet Journal of Public Economics om smågruppeundervisning på 1.–4. trinn.
16. november 2022

Forskningsbudsjettet 2023: – Bedre enn fryktet, verre enn det ser ut

I 2023 får forskningsbevilgningene en realnedgang på 1,1 prosent. NIFUs analyse av statsbudsjettet viser at nedgangen fort kan bli større.
16. november 2022

Manglende kultur for kunnskapsdeling i barnehagen

Barnehagelærere som tok videreutdanning i 2022, er fornøyd med studiet. Men den nyervervede kunnskapen møtes med lite interesse blant kolleger, og påvirker i liten grad samarbeidet i barnehagen.
11. november 2022

Stor variasjon i skolenes kultur for kunnskapsdeling

Yrkesfaglærere skiller seg fra andre lærere ved at de i større grad opplever tilrettelegging og forventninger om å dele det de har lært.
8. november 2022

Begrenset styringsrom i forskningsbudsjettet

En ny analyse fra NIFU i samarbeid med SSB søker å klargjøre sider ved forholdet mellom forskningspolitikk og forskningsbudsjett, som i liten grad har vært framme når vekst i forskningsbevilgningene diskuteres.
3. november 2022

Norm for lærertetthet – sikrer ressurser, men er lite målrettet

NIFU har evaluert norm for lærertetthet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Nå foreligger sluttrapporten, den femte rapporteringen fra evalueringen.
31. oktober 2022

Artikkel: Offentlig FoU-støtte til foretak: betydningen av bistandstype og virkemiddelaktør

Nifu-forsker Pål Børing har, sammen med Michael Spjelkavik Mark, publisert en ny artikkel om FoU-støtte i FoU-sektorer.