Nyheter

R-QUEST: Nye policy briefs om aktuelle forskningspolitiske tema

Nye policy briefs fra R-QUEST tar for seg evaluering av kvalitet i transfaglig forskning, begrensninger i universitetenes styringskapasitet, bruk av kvantitative indikatorer i rekrutteringsprosesser og konsekvenser av forfatterbetaling.

Koronapandemien: Nedstengingen ga ulike utfall for elevers livs- og læringssituasjon

Ny studie finner at nedstengningen og perioden etter fikk betydning for både undervisning, læring og sosiale relasjoner for de aller fleste skoler, men at det varierer.

NIFU skal forske på protestbevegelser knyttet til klima- og miljøpolitikk

NIFU har nådd opp i konkurransen om Horisont Europa-midler, og er sentral partner i et prosjekt som skal undersøke protestbevegelser knyttet til klima- og miljøpolitikk i europeisk sammenheng.

NIFU skal forske på demokratisk deltakelse i grønne omstillingsprosesser

Sammen med tre samarbeidspartnere fra hhv. Sverige, Danmark og Finland har NIFU fått tildelt et NordForsk-prosjekt som skal gå over fire år.

NIFU er til stede på Arendalsuka 2024

KI i høyere utdanning, forholdet mellom utdanning og arbeidsmarked, fremtidens kompetansebehov, og mer. Forskere fra NIFU medarrangerer og deltar på sesjoner under årets møteplass.

ChatGPT i høyere utdanning – refleksjoner halvannet år etter

Et nytt NIFU-notat omtaler holdningen lærestedene har til ChatGPT og liknende teknologiers rolle i høyere utdanning, og hvilke tiltak de har gjort siden lanseringen av språkmodellen i november 2022.

Stort flertall høyt motivert for rektorutdanning

Deltakere på den nasjonale rektorutdanningen er fornøyde og synes at utdanningen er relevant, til tross for lite avlastning i oppgaver i lederjobben underveis i studieløpet.

Ny utgave av Forskningspolitikk ser på KI i forskning

I den nyeste utgaven ser Anders Braarud Hanssen på hvordan det norske forskningspolitiske systemet håndterer kunstig intelligens. Hva betyr dette for ansvarlig forskning og innovasjon? Jesper Balslev ber i den […]

NIFU deltar på webinar om innføringen av den nye rammeplanen for skolefritidsordningen

NTNU Samfunnsforskning arrangerer webinar om sluttrapporten og SFO-evalueringen tirsdag 11. juni.

Store fordeler med egne klasser for nyankomne elever

Lærere som underviser i egne klasser opplever at de kan gi barn og unge som nylig har kommet til landet nødvendig oppmerksomhet, tilrettelegging og oppfølging. Det er likevel ingen automatikk […]

Espen Solberg deltar på seminar om grønt skifte i en tid med politisk uro

I en møteserie om grønn omstilling i regi av Det Norske Videnskaps-Akademi, skal muligheten av et bærekraftig forsvar diskuteres.

Hvordan påvirker geopolitikk forskningssamarbeid med Russland?

NIFU-forsker Gunnar Sivertsen og andre forskere skriver på den akademiske bloggen til LSE om hvorvidt krigen i Ukraina har isolert russisk vitenskap.

Godt samarbeid mellom fagskoler og arbeidsliv

Bedrifter er positive til samarbeid med fagskolene, og opplever dem som enklere å forholde seg til enn universiteter og høyskoler.

NIFU-webinar 5. juni: Hva innebærer det å gi nyankomne elever god og inkluderende opplæring?

NIFU lanserer sluttrapport fra prosjektet «Forskning på opplæringstilbud til nyankomne elever», som er gjennomført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Nasjonal rammeplan for SFO blir lite brukt

Mange SFO-ansatte utrykker imidlertid stort behov og ønske om økt kompetanse, noe som kan gjøre rammeplanen bedre integrert i arbeidet.

Digital teknologi i formative vurderingsprosesser: kompetanse- og bevisstgjøringsbehov

Det varierer hvor langt den «digitale transformasjonen» er kommet i UH-sektoren, og det er fortsatt behov for mer oppmerksomhet rundt pedagogisk bruk av digital teknologi.

UH-institusjonene måtte i stor grad improvisere under pandemien

Et nytt NIFU-notat viser at eksisterende beredskapsplaner var nyttige i den innledende fasen av covid-19-pandemien, men at UH-institusjonene i stor grad opplevde å måtte improvisere og tilpasse sin respons etter […]

NIFU deltar på seminar om fremragende utdanning

NIFU har undersøkt lærdommer fra arbeidet til sentrene for fremragende utdanning, og diskuterer funnene i et nettmøte i regi av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Advarer mot lettvint og ukritisk bruk av ny teknologi og nye verktøy

I et nytt notat om bruk av kunstig intelligens i kunnskapsoppsummeringer, anbefaler NIFU-forskere å bruke tid på å velge ut verktøy som har blitt testet ut mtp. forskningsfeltets egenart og […]

Teknologi i høyere utdanning: mer oppmerksomhet på digitale verktøy enn pedagogiske perspektiver

Mye forskning har et teknologifokus, færre vektlegger pedagogiske perspektiver i bruken av digital teknologi i høyere utdanning, viser en kunnskapsoppsummering fra NIFU.

Tid som mulighet og begrensning: lærdommer fra SFU-ordningen

Tid synes å være helt avgjørende i SFU-ordningen. SFU-statusen og finansieringen skaper en forutsigbarhet som gir sentrene anledning til å jobbe systematisk over tid med kunnskapsutvikling.

Litt vanskeligere arbeidsmarked for nyutdannede mastere

Første rapportering fra Kandidatundersøkelsen 2023 viser at nyutdannede masterkandidater møtte litt større utfordringer i overgangen til arbeidsmarkedet i 2023 enn i 2021.

Artikkel og lanseringsseminar 7. mai: Kunnskapsrelasjoner med Kina, Russland og andre autoritære stater

NIFU-forsker Gunnar Sivertsen har skrevet om Nordens forskningssamarbeid med Kina og Russland i Internasjonal Politikk. Tidsskriftet lanserer sitt temanummer om Norden og utfordrende kunnskapsrelasjoner 7. mai.

Videregående opplæring: Andre- eller tredjevalg ansees som langt dårligere alternativ enn førstevalg

I nytt NIFU-notat belyses motivasjon for og tilfredshet med valg av videregående opplæring.

NIFU presenterer de første resultatene fra Kandidatundersøkelsen 2023

På HK-dir sitt seminar Kunnskapsprat 22. april stilles spørsmålet «Får nyutdannede relevant jobb?».

Ny artikkel: Kompetanse for innovasjon

Få studier tar for seg hvilke ferdigheter som trengs for innovasjon. Dette viser en ny artikkel skrevet av blant annet NIFU-forskerne Dorothy Sutherland Olsen og Lisa Scordato. Arikkelen er publisert […]

NIFU bidrar på NORNESK-webinar om kunstig intelligens

Forskere ved NIFU Sabine Wollscheid og Henrik Karlstrøm deltar i webinar om kunstig intelligens som supplement til kunnskapsoppsummering.

Oppstart for EU-prosjektet TransScale 

Bakgrunnen for prosjektet er at deling av varer, infrastruktur og tjenester i byområder er avgjørende for å redusere utslipp og bruke knappe ressurser på en mer effektiv måte.

Kompetansebehov og utvikling i norsk bygg- og treindustri

Rapporten «Tilbydere av trefaglig kompetanse» gir en oversikt over kompetansebehov og utvikling innen den norske bygg- og treindustrien, med et spesielt søkelys på økt bruk av tre for å redusere […]

Artikkel: Styrekoblinger fremmer bruk av tre i byggebransjen

Dette viser en ny artikkel skrevet av NIFU-forskerne Silje Marie Svartefoss og Antje Klitkou. Artikkelen er publisert i tidsskriftet Corporate Board: Role, Duties and Composition.

NIFU-seminar 14. mars: Trenger vi eller fortrenger vi instituttsektoren? 

I løpet av førti år har instituttsektoren gått fra å være den største til å bli den minste forskningssektoren i Norge. Er dette en utvikling som vil fortsette, eller har […]

NIFU deltar på seminar om aldring, arbeid og læring

Senter for seniorpolitikk inviterer til skandinavisk forskningsseminar 5. mars. Følg det digitalt.

Fleksible og desentraliserte profesjonsutdanninger: Nyttig tilbud, men ikke uten utfordringer

Selv om fleksible og desentraliserte profesjonsutdanninger er nyttige for å tiltrekke seg en bredere studentgruppe, rapporterer lærestedene om visse utfordringer knyttet til drift og sikring av kvalitet i møte med […]

NIFU-konferansen og sommerfest 7. juni 2024!

NIFU avholder sin årlige konferanse fredag 7. juni 2024 på Tøyen. Som i fjor er den todelt, og vil foregå parallelt to steder på Tøyen torg.

NIFU skal forske på kjønnsbalanse, mangfold og inkludering i norsk forskning 

NIFU skal lede kompetansesenteret BalanseHub sammen med PRIO og SSB. Senteret er en del av Forskningsrådets satsning BALANSE+, hvor 19 tiltaksprosjekter fra norske forskningsorganisasjoner deltar i et nettverk.

Teknisk-administrativt ansatte i UH-sektoren lite tilfredse med karriereutviklingsmuligheter og lønn

Likevel har Forskerforbundets medlemmer en positiv vurdering av arbeidssituasjonen totalt sett.

Fortsatt høyt kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

Ei ny utgåve av NHOs Kompetansebarometer viser eit vedvarande høgt udekt kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter. Samtidig gjev rapporten også eit samansett bilete av verksemder som jobbar på mange måtar for […]

Fortsatt utfordringer for Forskningsrådet

NIFU har oppsummert diskusjonene fra høstens møteserie om Forskningsrådets rolle og funksjoner.

Lavere deltakelse i høyere utdanning fra de med lavere sosioøkonomisk bakgrunn og funksjonsnedsettelser

Fire av ti elever har begynt i høyere utdanning innen de er 21 år. Men visse grupper, særlig gutter, personer bosatt i de minst sentrale områdene i Norge, de med […]

Arbeidsgivere fornøyde med nyutdannedes kompetanse og ferdigheter

Samtidig ser de et behov for videre kompetanseheving blant arbeidstakerne.

NIFU-webinar 13. februar: Er høyere utdanning tilgjengelig nok? 

Er høyere utdanning i Norge tilgjengelig nok for alle grupper? Hvem sitter med ansvaret for å sikre at flere grupper gis mulighet til å utdanne seg ved norske universiteter og […]

Kronikk: Vil regjeringen ha omkamp?

To ganger har Stortinget stemt ned regjeringens forslag om å endre de viktige opplæringskontorenes status. I et nytt høringsnotat forsøker regjeringen igjen.

Artikkel: Bidrar egentlig studieutveksling til utdanningskvalitet?

I en ny vitenskapelig artikkel i Scandinavian Journal of Educational Research problematiserer NIFU-forsker Tea Dyred Pedersen idéen om at internasjonal studentmobilitet nødvendigvis øker utdanningskvalitet.

Stor tilslutning til de overordnede mål og verdier i «Tett på»-prosjektet

«Tett på»-prosjektet har styrket forholdet mellom ansatte i barnehage, skole og PPT.

Kronikk: Frykten for næringsstyrt akademia er overdrevet

Etterspillet etter NTNU-saken bør også handle om hvordan koblingene mellom akademia, næringsliv og politikk kan bli åpnere, ryddigere og sterkere, skriver Espen Solberg i en kronikk.

NIFU i året som har gått

Året 2023 var et aktivt år for instituttet, forteller NIFU-direktør Vibeke Opheim.

Watch NIFU’s seminar about trends in scientific publishing

On December 7, NIFU hosted a seminar with two presenters discussing the origins and implications of the tremendous growth in scientific publishing in recent years. The seminar is now available […]

Forskningspolitikk intervjuer forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch

Per Koch og Petra Nilsson-Andersen fra Forskningspolitikk har i bladets nye utgave hatt en prat med forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch og statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel fra Kunnskapsdepartementet om […]

Tid er en viktig faktor i studier av bosetting etter fullført utdanning

Det har vært en politisk bekymring at unge som flytter for å studere blir værende i studiebyen. I et nytt NIFU-notat viser vi at studentene er mer mobile i årene […]

Pedagogiske vurderinger ved bruk av digital teknologi i undervisningen

Et nytt NIFU-notat belyser hvordan digital teknologi kan integreres i læringsdesign i høyere utdanning.

Rapport om kompetanseutvikling i små og mellomstore bedrifter

NIFU har gjennomført en studie av små og mellomstore bedrifter i Viken for å se på hvordan de jobber med kompetanseutvikling.

Webinar: Kompetanseutvikling i små og mellomstore bedrifter

Lansering av NIFU-rapport 2023:25 på Teams tirsdag 12. desember 2023 kl. 8.00-9.15.

NIFU-webinar 5. desember: Digital teknologi + læringsdesign = sant?

Hvordan planlegge og gjennomføre undervisning i et emne hvor digital teknologi er integrert?

Mangfold av mentorordninger for studenter i høyere utdanning

Mentorordninger for førsteårsstudenter oppleves å gi bedre fellesskap for samarbeid og læring, økt samhold, trivsel og trygghet.

Ni av ti lærere motivert for videreutdanning 

Lærere ønsker å lære mer om fagene sine og utvikle seg som lærere. Andelen som er motivert for å ta videreutdanning har økt fra 2022.

Statsbudsjettanalysen 2024: Vekst og omprioritering i forskningsbevilgningene

Etter flere år med realnedgang i FoU-bevilgningene viser budsjettforslaget for 2024 en realvekst på drøyt fem prosent. Veksten er i all hovedsak knyttet til økte kontingenter og byggeprosjekter. De mest […]

Artikkel: Oppfatninger om ulike former for avstand til ledelse i fusjonsprosesser

En ny artikkel ser på ulike former for avstand til ledelse i høyere utdanning, og hvordan opplevelser av de ulike formene henger sammen.

Datainnsamling til Kandidatundersøkelsen har begynt

De første resultatene vil bli publisert våren 2024.

NIFU-seminar 7. desember: Hva er årsakene til og implikasjonene av den voldsomme veksten i vitenskapelig publisering?

NIFU inviterer til frokostseminar med presentasjoner og diskusjon om den sterke veksten globalt i vitenskapelige artikler og inntoget av Open Access.

Sterk indre motivasjon for lederutdanning

Utgifter til studiet har i stor grad vært godt dekket. Mange deltakere sier imidlertid at de i liten grad har vært avlastet for oppgaver på arbeidsplassen i tilknytning til studiet.

Yrkesfaglærere fornøyd med videreutdanningsstudier

Samtidig uttrykker de stor grad av motivasjon for å ta videreutdanning, og opplever at kvaliteten på utdanningen er god.

Erfaringer med implementering og deltakelse i EuroGraduate 2022

Et nytt NIFU-notat beskriver hvordan implementering av EuroGraduate 2022 har vært gjennomført, og særlig hvordan undersøkelsen har vært forsøkt tilpasset til og samordnet med den norske kandidatundersøkelsen.

Barnehagelærere svært motiverte for å ta videreutdanning

Kvaliteten på tilbudet oppleves som god, med unntak av opplæringen i bruk av digitale ressurser.

Manglende kompetanse oppgis som største barriere for bruk av digital teknologi i utdanning 

Men hvilken type kompetanse er det snakk om? Og hvordan sikre at vitenskapelig ansatte får denne kompetansen? Spørsmålet belyses i et nytt NIFU-notat.

NIFU-webinar 14. november: Alle roper på digital kompetanseheving i utdanning, men hva skal det løse?

NIFU inviterer til webinar om kompetansehevingens rolle i arbeidet med å styrke den pedagogiske bruken av digital teknologi i høyere utdanning.

Artikkel: Gutter har størst utbytte av en mer strukturert læreplan i førskolen

Det finnes betydelige kjønnsforskjeller i viktige ferdigheter allerede før barna begynner på skolen. Selv om høye investeringer i barnehagen er motivert av å fremme like muligheter i utdanning, virker deltakelse […]

Gratis kurs med en av verdens ledende eksperter på fremtidsferdigheter: Riel Miller

Den 21. og 22. november avholder NIFU et gratis kurs i fremtidsferdigheter (Futures Literacy) ledet av Riel Miller. Dr. Miller, som inntil nylig ledet UNESCOs arbeid på dette området, er […]

FoU-aktivitet i fagmiljøene for utdanninger til grunnskolelærer, sykepleie m.fl. kartlagt

NIFU-rapportene gir blant annet oversikt over fagmiljøenes størrelse i ressurser og personer, resultater av FoU-arbeidet, fagprofil i forskningen og aktivitetsprofil.

NIFU-webinar 25. oktober: Hvordan har pandemien påvirket forskningssystemet?

Koronapandemien ligger forhåpentligvis bak oss, men lærdommen ligger foran oss. Hvilke konsekvenser har pandemien hatt så langt for norsk forskning? Og hva tar vi med oss videre?

Nytt nummer av Forskningspolitikk!

Forskningspolitikk nummer 3 / 2023 er ute, og tema er forskningssystemet. I forbindelse med en varslet stortingsmelding om forskningssystemet, bidrar Forskningspolitikk med en serie artikler om forhold som er av […]

NIFU skal forske på langsiktige konsekvenser av koronapandemien for studenter og ansatte i høyere utdanning

I samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI) skal NIFU belyse de langsiktige konsekvensene av nedstengingen for høyere utdanning. Prosjektet vil benytte en rekke eksisterende datakilder, utvide allerede planlagte datainnsamlinger, og samle inn […]

Artikkel: Støtte fra skolens ledelse påvirker faglig utvikling av digital kompetanse

En ny forskningsartikkel i tidsskriftet Computers & Education, skrevet av NIFUs Cathrine Pedersen, Frida Vennerød-Diesen og Stephan Daus, sammen med Cathrine Tømte fra Universitetet i Agder, undersøker hvordan læreres erfaringer […]

Nærhet til lærested mindre betydning enn mange tror

Dette viser en ny NIFU-innsikt skrevet av Andreas Fidjeland, Tora Knutsen og Magnus Eliasson Stubhaug. De har undersøkt sammenhengen mellom bosted, tilgangen til ulike typer utdanningstilbud lokalt og regionalt, og […]

NIFU skal forske på sammenhengen mellom den grønne omstillingen og arbeidslivet

Forskningsrådet har bevilget prosjektet Green and just LAbour Market (GLAM) med 6 millioner kroner. Hovedmålet med prosjektet som ledes av NIFU, er å frembringe ny kunnskap om hvilke konsekvenser en […]

Østerrikske forskningsklustre: God seleksjonsprosess kan forbedres

I 2021 lanserte det østerrikske forskningsrådet, Der Wissenschaftsfonds FWF, sitt Clusters of Excellence-program (CoE) som er første trinn i satsingen excellent=austria. NIFU har hatt ansvar for en følgeevaluering av seleksjonsprosessen […]

Webinar: Hvor mye er for mye digital undervisning?

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) inviterer til et online seminar om digital undervisning og dens innvirkning på høyere utdanning.

Artikkel: Utdanning har stor betydning for at funksjonshemmede skal få stabil jobbtilknytning

Dette viser en ny artikkel skrevet av NIFU-forsker Jannike Gottschalk Ballo sammen med Andreea Ioana Alecu ved OsloMet. Artikkelen er publisert i tidsskriftet Journal of Education and Work.

NIFU skal forske på fagskolenes involvering av arbeidslivet

NIFU har vunnet anbudskonkurransen «Kunnskapsgrunnlag om fagskolenes samarbeid med arbeidslivet og utdanningenes relevans for arbeidslivet», i konkurranse med mange sterke tilbydere. NIFU-forskerne Håkon Høst, Jon Furholt og Rønnaug H. Lyckander […]

Mange skoleansatte opplever at deres faglige bakgrunn ikke utnyttes godt nok

NIFU-forskerne Karl Solbue Vika og Ann Cecilie Bergene har skrevet rapporten Skolemiljøansattes roller og kompetanse i laget rundt eleven. Undersøkelsen har som mål å fremskaffe mer kunnskap om ansatte i […]

NIFU var med da PULS-prosjektet ble sparket i gang

Tirsdag forrige uke var det kick-off for PULS prosjektet på Gudeberg skole i Fredrikstad. NIFU leder prosjektet og gjennomfører det i tett samarbeid med INSPIRIA science center, Fredrikstad kommune og […]

Artikkel: Er omtaler av vitenskapelige artikler på Twitter / X egentlig en god indikator på forskningens samfunnspåvirkning?

Dette undersøker NIFU-forsker Gunnar Sivertsen, sammen med Lin Zhang, Zhenyu Gou, Zhichao Fang og Ying Huang, i en ny forskningsartikkel publisert i tidsskriftet Journal of the Association for Information Science […]

Bekymring over økt fravær i norsk skole

En undersøkelse gjennomført av forskere ved NIFU viser en generell oppfattelse blant skoleledere og skoleeiere av økt fravær i norsk grunnskole og videregående skole. De forklarer den opplevde økningen med […]

Hvilke organisatoriske kjennetegn er forbundet med høy forskningsproduksjon?

Dette blir undersøkt i en ny artikkel skrevet av NIFU-forskerne Dag W. Aksnes, Siri Brorstad Borlaug, Thea Eide og Bjørn Stensaker, utgitt i fagtidsskriftet Perspectives: Policy and Practice in Higher […]

NIFU skal forske på kvalitetsutvikling i høyere utdanning

NIFU har vunnet anbudskonkurranse fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), og skal forske på kvalitetsutvikling i høyere utdanning. HK-dir ønsker å se hvilke lærdommer ordningen Sentre for fremragende […]

Trend peker mot nedprioritering av trykte ressurser i skolen

NIFU-forskerne Frida Vennerød-Diesen og Cathrine Pedersen har undersøkt situasjonen for læremidler i grunnskolen og videregående skole. Funnene viser en tydelig trend mot nedprioritering av trykte ressurser ved innkjøp av nye […]

NIFU søker studentassistenter. Søknadsfrist: 10.09.23

NIFU søker studentassistenter til et timelønnet deltidsengasjement til arbeid med TALIS (Teaching and Learning International Survey).

Artikkel: Forskere langt mer tillit til vurderinger av artikkelmanus enn av forskningsrådsøknader

Dette viser en ny artikkel skrevet av NIFU-forskerne Liv Langfeldt, Ingvild Reymert og Silje Marie Svartefoss, utgitt i tidsskriftet Science and Public Policy.

Stor avslagsprosent i ny godkjenningsordning for utenlandsk utdanning

Dette viser en ny studie av forskere ved NIFU som har evaluert godkjenningsordningen for utenlandsk fagskoleutdanning, som trådte i kraft i 2019.

Kina er Norges største samarbeidspartner i teknologisk forskning

Kina har overtatt etter USA som verdens største forskningsnasjon målt i antall artikler i vitenskapelige tidsskrifter. I teknologisk forskning dominerer Kina fullstendig med nesten halvparten av artiklene. Fra 2019 har […]

NIFU godt representert på Arendalsuka

Gjennom totalt seks arrangementer har forskere fra NIFU deltatt i samtale og debatt tirsdag og torsdag på Arendalsuka 2023. Samtalene berørte temaer som kvalitet i høyere utdanning og hvordan teknologi […]

Fagfornyelsen yrkesfag oppleves som vellykket, men krevende

I evalueringen av fagfornyelsen yrkesfag, viser en ny forskningsrapport fra NIFU blant annet at nye læreplaner oppleves som vellykket, men krevende. Vi ser også at de fleste yrkesfaglige utdanningsprogrammene opplever […]

NIFU på Arendalsuka 2023

NIFU er til stede på Arendalsuka på flere arrangementer. Hør våre forskere snakke om kvalitet i høyere utdanning, digitalisering og bærekraft, innovasjon, forskning i næringslivet og fremtidens kompetansebehov.

Utfordringer med studieintegrering hos sykepleierstudenter

NIFU-forskere Elisabeth Hovdhaugen og Rachel Sweetman, sammen med Liz Thomas fra York Universitet, har undersøkt hva som hindrer og muliggjør fullføring av studiet for sykepleierstudenter.

Ønsker du å bidra til et bedre kunnskapssamfunn?

NIFU søker nå etter deg som er interessert i å studere forskningens betydning for samfunnet. Vi søker forskere som kan bidra til våre studier av forskning og forskningspolitikk.

Bokkapittel: Har covid-19 vært en driver for endring?

Dette undersøker NIFU-forskere Sabine Wollscheid, Marco Capasso og Dorothy Sutherland Olsen, sammen med Antonia Scholkmann fra Aalborg Universitet, i en ny forskningskartlegging («scoping review») som ser på digital utvikling i […]

NIFU gjennomfører Kandidatundersøkelsen fram til 2029

NIFU har fått i oppdrag å gjennomføre Kandidatundersøkelsen fram til 2029. Oppdraget inngår i en rammeavtale med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). I tillegg til Kandidatundersøkelsen omfatter avtalen […]

Fører videreutdanning til utvikling av pedagogisk praksis? 

Dette er spørsmålet som stilles i en ny NIFU-rapport, utført på oppdrag av Utdanningsdirektoratet. Rapporten viser et spesielt stort utbytte når det gjelder deltakernes motivasjon, faglige utvikling og egen pedagogiske […]

Nytt forskningsprosjekt om insentiver i Lånekassens støtteordninger

NIFU har, i samarbeid med UiS og University of Michigan, fått et nytt Forskningsrådsprosjekt der vi skal undersøke hvordan insentivene i studiefinansieringssystemet fungerer i Norge.

Webinar om forskning på lærertetthet

Da lærernormen ble innført i 2018, skulle den sikre flere lærere til skoler som har hatt mange elever per lærer. Hva er virkningen av norm for lærertetthet og av tiltak […]

Kunnskapshull når det gjelder kvalitet i praksisperioden

Dette viser en ny NIFU-rapport som oppsummerer kunnskap om kvalitet i praksisperioden, skrevet på oppdrag for Kunnskapsdepartementet.