Kandidatundersøkelsen

NIFU har siden 1972 gjennomført spørreundersøkelser til personer som nylig har fullført utdanning fra universiteter og høyskoler. Kandidatundersøkelsen fokuserer på tilpasning til arbeidsmarkedet og synspunkter på utdanningens kvalitet og relevans.

Halvtårsundersøkelsene gjennomføres i november annethvert år (oddetallsår). Målgruppen er kandidater med mastergrad eller tilsvarende, som ble uteksaminert i vårsemesteret samme år. Disse undersøkelsene fungerer som en «temperaturmåler» på arbeidsmarkedet, og inneholder i tillegg spørsmål om vurdering av utdanningen. De fleste spørsmålene er like fra gang til gang, slik at vi kan følge utvikling over tid.

Spesialundersøkelsene gjennomføres annethvert år, og målgruppen er som oftest kandidater som fullførte utdanningen noen år tidligere. Spesialundersøkelsene er mer fleksible med hensyn til tema, og kan fokusere på utvalgte grupper (som f.eks. teknologer eller personer utdannet i utlandet). Enkelte ganger har spesialundersøkelsene inngått i større internasjonale undersøkelser, som EUROGRADUATE.

Informasjon til lærerstedene

Resultater presenteres i NIFU-publikasjoner og i vitenskapelige artikler og bøker.