NIFU skal evaluere forsøk med tilrettelagt fag- og yrkesopplæring for voksne innvandrere

Foto: NIFU
Foto: NIFU

En hovedutfordring i disse forsøkene er å sikre et godt tverretatlig samarbeid, samt et godt samarbeid mellom fylkeskommune og bedrift.

På oppdrag for Integrering og mangfoldsdirektoratet (IMDi) skal NIFU gjennomføre en følgeevaluering av forsøk med tilrettelagt fag- og yrkesopplæring for voksne innvandrere. Forsøket pågår i tre fylkeskommuner.

– Dette er et spennende og viktig prosjekt for NIFU, der vi får synliggjort vår kompetanse både på yrkesfaglig opplæring og integrering, sier forsker ved NIFU Marianne Takvam Kindt.

NIFU skal klarlegge og forstå de tre fylkenes modeller, for så å vurdere hva som er de vesentlige erfaringene med tanke på å utvikle en nasjonal samarbeidsmodell.

NIFU legger opp til en longitudinell casestudie i de tre casefylkene. Casestudiene består av en rekke ulike metoder:

  • dokumentstudier av sentrale bestemmelser og lovverk, lokale samarbeidsavtaler, lokalt utviklete strategier og skriftliggjorte erfaringer samt tidligere evalueringer av samarbeidsmodeller og modulbasert voksenopplæring
  • kvalitative intervjuer med relevante aktører i forsøkene, inkludert fylkeskommunen, kommuner, deltakere, lærere, NAV/introduksjonsprogrammet (personer med integrering av innvandrere og nyankomne som arbeidsområde) og med bedrifter og opplæringskontor ved tre tidspunkt
  • kvalitative intervjuer med nøkkelinformanter på sentralt nivå i forvaltningen og blant arbeidslivets parter
  • to deltakersurveyer med alle deltagere i de tre forsøkene
  • fokusgruppeintervju med deltakere på IMDis årskonferanse. Hoveddelen av designet består av longitudinelle casestudier i de tre casefylkene.

Prosjektet skal munne ut i en delrapport og en sluttrapport.  

For mer informasjon, kontakt:
Marianne Takvam Kindt, forsker 2
(+47) 470 79 487
marianne.takvam.kindt@nifu.no