NIFU skal forske på sammenhengen mellom den grønne omstillingen og arbeidslivet

Marit Klemetsen og Håkon Endresen Normann. Foto: NIFU.

Forskningsrådet har bevilget prosjektet Green and just LAbour Market (GLAM) med 6 millioner kroner. Hovedmålet med prosjektet som ledes av NIFU, er å frembringe ny kunnskap om hvilke konsekvenser en grønn omstilling kan få for ulike grupper i samfunnet, med fokus på kompetanse og arbeidsliv.

Fra eksisterende forskning vet vi en del om konsekvenser av en grønn omstilling for arbeidslivet. Noen studier antyder en økt etterspørsel etter høyere utdanning, og andre studier har pekt på regionale utfordringer knyttet til nedleggelse av industri. I en norsk sammenheng har det også blitt pekt på mulig kompetanseknapphet knyttet til oppskalering av nye grønne næringer, gjerne i lys av spørsmål om bosetting og begrenset mobilitet av arbeidskraft.

Samtidig er det ubesvarte spørsmål knyttet til hvordan en grønn omstilling påvirker etterspørsel etter arbeidskraft og kompetanse, hvordan slike endringer påvirker ulike samfunnsgrupper, og hva som kan gjøres for å redusere uønskede effekter som rammer allerede sårbare grupper.

GLAM-prosjektet vil angripe problemstillingene gjennom tre steg:

Først en kartlegging av hvordan en grønn omstilling påvirker etterspørsel etter yrker, ferdigheter og kompetanse. Deretter vil forskerne undersøke hvordan endringer i etterspørsel etter jobber og kompetanse som følge av en grønn omstilling slår ut på ulike grupper basert på alder, inntekt, geografi, utdanning og kompetanse, kjønn. Prosjektet vil i tillegg gjennom arbeidsverksteder med partene i arbeidslivet, hente innspill til hvordan funn kan tolkes, og diskutere hvordan eventuelle negative virkninger av omstillingen kan dempes eller motvirkes.

Prosjektet vil utvikle et rikt og sammensatt datamateriale, basert på ulike kvantitative og kvalitative data. GLAM-prosjektet vil videre benytte seg av både intervjuer, spørreundersøkelse, ulike typer registerdata, stillingsannonser, og arbeidsverksteder. Dette vil gjøre det mulig å kombinere styrker og svakheter med de ulike inngangene. Forskerne håper derfor at prosjektet kan bidra til metodeutvikling knyttet til kompetanse, arbeidsliv og grønn omstilling.

GLAM ledes av NIFU, med forskerne Marit Klemetsen og Håkon Endresen Normann i spissen. Asgeir Skålholt og Eric Iversen bidrar også fra NIFU. I tillegg har prosjektet med forskere fra FAFO, SSB, og INGENIO (Valencia).

GLAM vil ha formell oppstart 1. januar 2024 og vare i tre år.

For mer informasjon, kontakt:

Håkon Endresen Normann
Forsker 2, stedfortredende forskningsleder
Tlf: 951 42 524
E-post: hakon.endresen.normann@nifu.no