Analyse av Kreftforeningen som finansieringskilde for forskning (12820496)

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 451655
  • Start: 01.08.2014
  • Slutt: 28.02.2015
  • Finansiering: Kreftforeningen

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet omfatter analyser av Kreftforeningens posisjon som finansieringskilde for norsk kreftforskning, samt habilitet og ressursbruk i tildelingsprosessen og forskernes tillit til denne prosessen.
Kreftforeningens finansiering av kreftforskning, samt finansieringen fra andre kilder, vil bli kartlagt. Resultatene vil bli sammenstilt med NIFUs første kartlegging av finansieringen av norsk kreftforskning i 2007 for å undersøke om Kreftforeningens andel av finanseringen er økt eller redusert.
Videre vil NIFU analysere søknads- og vurderingsprosessene for Kreftforeningens tildeling av forskningsmidler, og søkernes tillit til Kreftforeningens søknadsbehandling. Habilitetshåndtering og andre virkemidler for å fremme forsvarlig og upartisk søknadsbehandling vil bli vurdert opp mot etablerte prinsipper og praksis på feltet internasjonalt, og også ses i sammenheng med ressursbruk og rammene for forskningsmidlene. Et bredt sett av datakilder og metoder vil bli benyttet, bl.a. dokumentanalyse, kvantitativ analyse av søknadsporteføljen, spørreundersøkelse til søkere og intervjuer med involverte aktører.

Deltagere

bilde av Liv Langfeldt
Prosjektleder

Liv Langfeldt

Forsker 1, senterleder